Psychosociálne rizikové faktory v práci

22.11.2015 20:48

V maďarskom Miškolci sa v dňoch 12. - 13. novembra 2015 konal seminár na tému "Viac a lepších pracovných miest s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - Psychosociálne rizikové faktory v práci".

Seminár organizovala Národná federácia rady zamestnancov Maďarska (MOSZ) s finančnou podporou EÚ. Na seminári sa zúčastnilo vyše 30 zástupcov z 10 krajín EÚ, NKOS zastupoval Stanislav Labjak.

Seminár otvoril Imre Palkovics, prezident MOSZ a Norbert Klein, zástupca EZA.

Prvý deň seminára odzneli dva kľúčové príspevky: Hodnotenie rizík a psychický stres - aktuálne výzvy (Prof. Dr. Elena-Ana Pauncu, Rumunsko) a Zdravotné účinky psychosociálneho napätia (Dr. Sara Felszeghi, PhD., Národný inšpektor práce, Maďarsko).

Pripomínalo sa, že problematika BOZP sa má chápať oveľa širšie, nielen to minimum, čo definuje legislatíva jednotlivých krajín EÚ. Stres je súčasťou života, aj pracovnoprávnych vzťahov, dôležité je ale ho zvládať a tu je dôležitá prevencia ako aj znalosti o tom ako stres zvládať aj na úrovni zamestnávateľov ako aj zamestnancov, čo by mala byť aj priorita odborových organizácií. Aby nedochádzalo k nežiaducim javom ako mobbing, bossing a pod. Prezentovali sa rôzne štatistiky krajín EÚ a v jednej z nich bolo Slovensko na nepriaznivom mieste a to v otázke: Môžete ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre vašu prácu? Medzi krajiny s najvyšším počtom bodov patrí Fínsko, Dánskom, pričom Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším počtom bodov. Je to výzva aj pre odbory, ktoré sa inšpirujú sociálnym učením (piliermi sú osoba, solidarita, subsidiarita a presadzovanie požiadaviek dialógom).

Nasledovali príspevky Príklady dobrého zvládania stresu v maďarských podnikoch (István Miniska za MOL) a Bezpečnosť a ochrana zdravia z pohľadu zamestnancov (József Perényi, expert BOZP za MOSZ).

Druhý deň seminára bol k problematike Európska kampaň pre zvládanie stresu a ekonomických prínosov ochrany zdravia a bezpečnosti, ktorú odborne uviedol Dr. Dietmar Elsler, vedúci projektu Európskej agentúry BOZP. V rámci projektu EZA "Nové výzvy v oblasti BOZP" boli prezentované skúsenosti zúčastnených krajín.

V diskusii bol vytvorený dvojhodinový priestor pre spoločné výsledky a závery projektu pre partnerské krajiny. Boli vytvorené dve pracovné skupiny. Prvá sa venovala problematike Úloha pracovného lekárstva v podpore zdravia zamestnancov a druhá Spolupráci/možnosti zástupcov zamestnancov v prevencii stresu na pracoviskách.

Seminár ukončil Norbert Klein návrhom spoločného vyhlásenia.

Organizátori seminára zabezpečili počas jeho konania aj prehliadku múzea Massa, bývalej vysokej pece na drevené uhlie ako aj prehliadku zámku Diósgyőr, na ktorom je uchovaná relikvia sv. Hedvigy, ktorú svätorečil Ján Pavol II. pri jeho návšteve v Krakove 8. júna 1997. Hedviga bola najmladšou dcérou uhorského a poľského kráľa Ľudovíta Veľkého, narodila sa v Budíne v roku 1374, stala sa poľskou kráľovnou a zomrela v roku 1399 v Krakove.

(Správu podáva Stanislav Labjak, člen predsedníctva ZPŠaV NKOS).