Reforma trhu práce: ako spojiť flexibilitu a istotu v globálnej spoločnosti

06.12.2011 17:42

V dňoch 28. – 30. novembra 2011 sme sa v milánskom kongresovom centre hotela Michelangelo zúčastnili konferencie na tému „Reforma trhu práce: ako spojiť flexibilitu a istotu v globálnej spoločnosti“. Nadácia "Fondazione Luigi Clerici", člen EZA, sa prostredníctvom svojich prednášok a celého programu v priebehu trvania konferencie predstavila nasledovne:

Úvodný príhovor zúčastneným predniesol viceprezident EZA Piergiorgio Sciacqua, ktorý vo svojej reči predstavil organizáciu EZA, jej stručnú históriu a poslanie. Zdôraznil, že troma hlavnými bodmi, na ktoré je potrebné sa koncentrovať v dnešnej dobe sú rodina, kultúra a náboženstvo. Spomenul krízu, ktorá sa v súčasnosti prejavuje nielen vo forme ekonomických, ale aj morálnych problémov. Zdôraznil, že pri hľadaní riešení týchto problémov je potrebné uvedomovať si rozdiely jednotlivých krajín, na ktoré sa mnohokrát zabúda a neskôr nechápe, prečo navrhnuté riešenie v jednej krajine funguje a v inej nie. Moderátor konferencie, Paolo Scesana jeho príhovor doplnil zdôraznením faktu, že kríza v skutočnosti vôbec nevyzerá tak, ako je prezentovaná médiami. Po nich vystúpil Roberto Petersini. Profesor na jednej z milánskych univerzít sa venoval téme „Národné modely flexiistoty čeliace globalizácii“, v rámci ktorej spomenul dôležitosť flexibility v čase krízy, potrebu pracovnej istoty, pričom dôraz kládol na flexiistotu samu – t.j. jej vysvetlenie, podstatu, pochopenie, súhru flexibility a istoty, ktoré ju tvoria.

 Flexiistote a reforme vládnych trhov s pohľadom do budúcnosti sa venoval aj Michele Colasanto. Ten sa vo svojom prejave užšie venoval problému s nezamestnanosťou v čase krízy a trom prístupom v jej riešení. Vyzdvihol potrebu znižovania nezamestnanosti mladých a to hlavne s možnosťou ich sťahovania za prácou do iných regiónov. Príklad v prístupe k nezamestnanosti vidí v krajinách ako Nemecko či Dánsko.

K téme aktívnej politiky a regulácii vládneho trhu sa na konferencii vyjadrila aj Antonella Occhino. Popoludní zasa prof. Tom Vandenbrande uviedol niekoľko príkladov z praxe pre riešenia problémov krízy a poukázal na výskumy jednotlivých krajín a ich porovnania s tendenciami vývoja do budúcnosti v rôznych oblastiach. Medzi inými spomenul aj ciele európskeho plánu Stratégia 2020 a porovnal optimistický a racionálny pohľad na výsledky jeho cieľov. Po jeho prednáške nasledovala diskusia, kde sa viacerí účastníci pýtali či vyjadrovali na témy spomínané počas dňa – a to flexiistota, flexibilita pracovného trhu, istota pracovných miest, úspora financií, finančné plánovanie a pod.

Záver konferencie v posledný deň pobytu v Miláne sa niesol v priateľskom otvorenom duchu. Organizátori konferencie spolu s niekoľkými účastníkmi konzultovali pozitíva i negatíva konferencie a v skratke zhrnuli jej prínos.    (Peter Kováč a Ivana Jančušová, účastníci)

Fotogaléria: Reforma trhu práce: ako spojiť flexibilitu a istotu v globálnej spoločnosti