Rokovanie ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

24.07.2015 19:52

Dňa 21. júla 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády prvé rokovanie k návrhu Kolektívnej  zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) na rok 2016:

  • pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  • v štátnej službe.

 

    Partnermi rokovania boli na jednej strane príslušné odborové zväzy a na druhej strane zástupcovia vlády, Združenia miest a obcí Slovenska a samosprávnych krajov. Za NKOS bol prítomný Stanislav Labjak, člen predsedníctva ZPŠaV.
    Vedúca služobného úradu vlády SR Tatiana Janečková navrhla, aby sa z rokovania vyhotovil zvukový záznam pre potreby zápisnice, čo ostatní prítomní akceptovali. Za odborové organizácie odznela informácia, aby dostatočne a s predstihom boli informácie aj pre partnerov kolektívneho vyjednávania, keďže sa finalizuje návrh rozpočtu pre vládu a následne schvaľuje v parlamente.
    

Odbory informovali:

  • po 7 rokoch „chudoby“, reštrikcií finančnej krízy, ktorá začala v roku 2008 sú priaznivejšie výhľadu na výber daní a iných makroekonomických ukazovateľov a navrhli, aby platy štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore roku 2016 vzrástli o sedem percent

  • príspevok do sociálneho fondu bol navýšený na 0,25 % (teda spolu s povinným prídelom bol 1,25 %), aby sa mu takto vrátil sociálny charakter

  • boli zachované benefity z predošlej KZVS.

    Za partnera druhej strany vyjednávania KZVS sa vyjadril štátny tajomník Ministerstva financií SR Radko Kuruc, ktorý nesúhlasil s návrhol zvýšenia miezd o 7%, lebo podľa neho by bolo potrebné v rozpočte vyčleniť 350 miliónov €, čo je 0,5 % HDP. Navrhol zvýšenie 1,3 %. K zachovaniu benefitov neodzneli výhrady. Zvýšenie sociálneho fondu na 0,25 tiež nebolo odsúhlasené.
    Jozef Turčány za ZMOS mal tiež výhrady k zvýšeniu platov o 7 %, lebo by takto v niektorých sektoroch celý rozpočet išiel len na mzdy a nezostalo by na prechádzku a investície. Tiež mal výhrady len k zvýšovaniu tarifných platov, a keďže je nedostatok prostriedkov, tak sa likviduje pohyblivá zložka mzdy, čo pôsobí demotivačne.
    Podľa prepočtov KOZ SR valorizácia platov zamestnancov verejného sektora o 7 %,  predstavuje sumu 318 miliónov € vrátane dane a odvodov za zamestnancov a zamestnávateľa. Avšak odhad reálneho dopadu valorizácie na verejné financie, teda očistený o odvody do poistných fondov, daní z príjmu a príjmov štátneho rozpočtu z tovarov a služieb zo zvýšenej spotreby, ktoré sa priamo alebo nepriamo vrátia späť do verejných financií, sa pohybuje na úrovni približne 137 miliónov €.
    Rokovanie bolo po polhodine prerušené a následne rokovanie by malo pokračovať po 15. auguste 2015.
(Informuje: Stanislav Labjak, člen predsedníctva ZPŠaV NKOS)