Seminár Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách

07.05.2015 07:14

Dňa 30. apríla 2015 sa Hotelovej akadémii v Košiciach konal Seminár Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách – legislatíva EÚ, ktorý organizovali Odborové zväzy pôsobiace v U.S. Steel Košice, s.r.o. - OZ NKOS KOVO-METAL, OZ KOVO v spolupráci s U.S. Steel Košice, s.r.o.

Seminára sa zúčastnilo do 40 účastníkov, medzi nimi aj zástupcovia NKOS Mondi ako aj NKOS ZPŠaV pri ÚPN. Prednášalo 5 lektorov. O zákone o BOZP v kontexte legislatívy EÚ hovoril Milan Tóth, viceprezident NKOS. Ondrej Homola z U. S. Steel hovoril o zásadách metódy 5S (Sort – Vytrieď, Set in Order – Usporiadaj, Shine – Vyčisti, Standardize – Štandardizuj, Sustain – Udržiavaj). Prínosom 5S je zlepšená bezpečnosť, čisté, usporiadané pracovisko, zlepšená efektívnosť, zvýšená morálka zamestnancov, vyššia produktivita a lepšie plnenie termínov.

Na seminári vystúpila aj prezidentka NKOS Ľubica Černá, ktorá hovorila o vytváraní podmienok dôstojnej práce ako aj projektoch EÚ, do ktorých sa NKOS zapája. Objasnila problematiku zelenej ekonomiky (orientovanej na úsporu energií a životné prostredie) ako aj modrej ekonomiky (orientovanej na efektívne investície).

Na seminári bol aj priestor na diskusie, kde odzneli viaceré podnetné návrhy, ktoré súvisia s prevenciou pracovných úrazov. Zdôrazňovala sa aj dôležitosť etického kódexu ako aj dôležitosť kontroly odborov pri BOZP.

Stanislav Labjak, vedúci neškolských zariadení ZPŠaV NKOS poznamenal, že v školskom sektore sú pomerne dobre prepracované interné smernice pre BOZP, ale v neškolskom sektore je viacero medzier, o ktoré je potrebné sa zasadzovať aj z pozície odborových organizácií.

Na záver seminára dostali účastníci menovací dekrét Inštruktor bezpečnosti práce NKOS, ktorého pôsobnosť je na celom Slovensku a dáva možnosť kontroly BOZP u všetkých zamestnávateľov, kde NKOS evidujú svojich členov.

Počas seminára boli na stenách prezentované plagáty U.S. Steelu k problematike BOZP, ktoré sú dobrým propagačným materiálom a inšpiráciou aj pre iných.

Zapísal: Stanislav Labjak, predseda NKOS ZPŠaV pri ÚPN