Seminár BOZP - Odborové zväzy pôsobiace v U. S. Steel Košice, s.r.o.

16.04.2012 16:07

Seminára BOZP, konaného 13.4.2012 v Košiciach sa zúčastnilo 35 pozvaných zástupcov zamestnancov BOZP a to zástupcovia z U. S. Steel Košice, s.r.o., Eurocast Košice, s.r.o.,  Mondi SCP Ružomberok. Seminár viedli 5 lektori z oblasti BOZP. Témy seminára: Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách, Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Seminár zahájil predseda ZO NKOS U. S. Steel Košice p. Milan Beregszászi, ktorý privítal všetkých zástupcov zamestnancov a oboznámil ich s celodenným programom seminára. Po ňom nasledovala prednáška na tému: Zákon o BOZP, ktorú viedol viceprezident NKOS p. Milan Tóth – Inšpektor BOZP NKOS. Na záver prednášky prebehla diskusia na prednesenú tému, do ktorej sa zapojili účastníci seminára. V dopoludnajšej časti programu vystúpil p. Beregszászi, ktorý oboznámil prítomných o stave BOZP z pohľadu odborov v U. S. Steel Košice. Nasledovala spätná väzba. Po obednajšej prestávke vystúpil so svojou prednáškou p. Ing. Martin Harvan zástupca U. S. Steel Košice v oblasti BOZP, kde podrobne oboznámil účastníkov o stave BOZP za predchádzajúce obdobie a predstavil víziu o ďalšom vzdelávaní zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP. V popoludnajšom programe vystúpil viceprezident U. S. Steel Košice Ing. Martin Pitorák, ktorý zhodnotil stav BOZP a zároveň sa vyjadril aj k ochrane zdravia na pracovisku. Účastníci seminára využili prítomnosť p. viceprezidenta a otázkami prebiehal dialóg na túto tému cca 2 hodiny. Pán Ing. Pitorák si vysoko vážil vlastné názory zástupcov zamestnancov a požiadal ich, aby tieto podnety dali aj písomnou formou a prisľúbil, že týmito podnetmi sa bude zaoberať komisia BOZP pri U. S. Steel Košice. Na záver seminára dostali všetci zúčastnený menovací dekrét: INŠTRUKTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE NKOS, ktorý im odovzdal Inšpektor BOZP NKOS p. Milan Tóth.

Milan Tóth Viceprezident a Inšpektor BOZP NKOS

Milan Beregszászi Predseda ZO NKOS U. S. Steel Košice, s.r.o.