Seminár BOZP s ohľadom na ergonomické aspekty práce

16.12.2016 13:30

V dňoch 9.-11.12.2016 v Lúčkach sa ukutočnil seminrá BOZP s nasledovnými témami:

 • Vyhodnotenie činnosti práce OI za ZPŠaV NKOS a OZ NKOS KOVO- METAL.
 • Kampaň EU-OSHA na roky 2016 - 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Námety pre činnosť NKOS na rok 2017.
 • Príprava, prezentácia a diskusia k plánu práce OI BOZP pre NKOS ZPŠaV a KOVO METAL na rok 2016.
 • Právo zamestnanca na súkromie. Monitorovanie zamestnancov na pracovisku a ochrana osobných údajov.
 • Správne sedenie pri práci so zobrazovacou jednotkou: statické a dynamické sedenie, cvičenia, prestávky v práci, nesprávny sed a jeho následky (svalová nerovnováha, poruchy, deformity a bolesti chrbtice). 
 • Zabezpečovanie BOZP v KZVS, skúsenosti a výsledky rokovania KZVS ZHŤPG. 
 • Dodržiavanie BOZP a ochrana pred pracovnými úrazmi v priemyselnom podniku. Skúsenosti z US Steel Košice s.r.o. 
 • Bezpečnosť pri práci s elektrickými spotrebičmi v školskom prostredí. 
 • Time manažment: Manažovanie času v zamestnaní a zvládanie časovej tiesne. Stres na pracovisku. 
 • Ochrana žiakov a učiteľov pred úrazmi v škole. Zásady poskytovania prvej pomoci. 
 • Zákon o BOZP § 19 Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a § 20 Komisia BOZP. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, § 7 Ergonomika.
 • Alkohol na pracovisku. Vykonanie orientačnej skúšky na požitie alkoholu na pracovisku. Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok. 
Seminára sa zúčastnili členovia a fukcionári NKOS ZPŠaV a NKOS KOVO-METAL. (Informuje Ľubica Černá)