Seminár BOZP

12.07.2012 22:02

Správa zo seminára BOZP, ktorý sa uskutočnil dňa 15. – 16. 06. 2012 v Ružomberku. Na seminári sa zúčastnili zástupcovia BOZP z jednotlivých organizácií pôsobiacich na Slovensku v rámci NKOS. Seminár zahájil inšpektor BOZP NKOS p. Milan Tóth, ktorý predniesol organizačnú štruktúru BOZP na celoslovenskej úrovni ako v jednotlivých regiónoch tak aj v odborových centrálach. Hlavné zameranie bolo na tie odvetvia v ktorých pôsobia organizácie NKOS. Zároveň p. Tóth porovnal legislatívu v rámci BOZP – Európskej Únií a prispôsobení sa na slovenskú legislatívu. Na tieto témy bola od účastníkov seminára spätná väzba, kde sa jednotliví inštruktori BOZP vyjadrovali k danej problematike v danej oblasti v ktorej pôsobia. Inšpektor BOZP p. Milan Tóth odpovedal na jednotlivé otázky a prisľúbil odpovede aj písomnou formou. Na záver seminára boli účastníkom udelené menovacie dekréty inštruktorov BOZP, kde im menovací dekrét umožňuje v zmysle zákona kontrolu bezpečnosti práce u všetkých zamestnávateľov v príslušnom odborovom zväze, kde NKOS eviduje svojich členov. (Milan Tóth inšpektor BOZP)