Seminár BOZP

13.05.2016 23:14

Odborári NKOS na tému bezpečnosti práce

Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska  KOVO – METAL v spolupráci  s U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28.-29. apríla 2016 v Doškoľovacom stredisku Medzev, sa zúčastnili  zástupcovia zamestnancov z U. S. Steel Košice a Zväzu pracovníkov školstva a vedy NKOS.

Pozvanie na podujatie prijali viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák Marek Begányi z útvaru GM pre bezpečnosť a hygienu a REACH USSK, ktorí vo svojich prednáškach zhodnotili výsledky dosiahnuté v  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za uplynulé dva roky až do apríla 2016 v oceliarskej spoločnosti a hovorili aj o ďalšom napredovaní spolupráce so zástupcami zamestnancov pre BOZP. Viceprezident  Pitorák priblížil tiež  kolektívne vyjednávanie so sociálnymi partnermi a novú kolektívnu zmluvu na roky 2016 – 2020. Na túto tému hovoril aj predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal U. S. Steel Košice, s.r.o.  Milan Beregszászi. Zároveň  informoval o pôsobení zástupcov zamestnancov v komisiách pri riešení rôznych podnetov. Inšpektor BOZP NKOS Milan Tóth priblížil zákon o BOZP a pôsobenie odborov v oblasti bezpečnosti práce na Slovensku na všetkých úrovniach činnosti. Po každej prednáške nasledovala diskusia, ktorú odborári vyplnili množstvom otázok.  Martin Pitorák a  Marek Begányi prisľúbili riešenie podnetov a návrhov zamestnancov na zlepšenie bezpečnosti práce a pracovného prostredia.

Program stretnutia obohatila svojou prítomnosťou aj prezidentka NKOS Ľubica Černá. Prítomných informovala o situácii a pôsobení NKOS  na Slovensku a v zahraničí. Účastníci seminára  jej kládli veľa otázok týkajúcich sa Zákonníka práce a činnosti odborov na Slovensku.  Pre zamestnancov  pracujúcich v ťažkom priemysle, ku ktorým patria aj zamestnanci U. S. Steel Košice, je najdôležitejšou témou možnosť odísť do riadneho starobného dôchodku skôr, a to o päť rokov. Tiež je potrebné, odznelo v diskusii, aby zákony a práva odborov boli zosúladené tak, ako je to vo vyspelých štátoch Európskej únie. Možnosti odborov na zastupovanie zamestnancov sú veľmi silné, preto je dôležité, aby odbory svedomito pristupovali k problémom, ktoré zamestnanci prezentujú.

Účastníci seminára sa zhodli na tom, že jeho úroveň bola veľmi dobrá, preto odporúčajú, aby sa seminár BOZP konal každý rok. Predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal sa na záver poďakoval všetkým za aktívnu účasť, vedeniu U. S. Steel Košice za pomoc pri organizovaní podujatia, lektorom za dobré prednášky a zástupcom zamestnancov pre BOZP za plnohodnotnú diskusiu.  Cieľom odborov je, zdôraznil, aby sa spoločne so zamestnávateľom podieľali na problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Milan BEREGSZÁSZI,

predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal

U. S. Steel Košice, s. r. o.