Seminár ETUI-ETUCE 15.-17. apríla 2015 v Barcelone „Zvýšiť kompetencie učiteľov a vychovávateľov v odbornom vzdelávaní“.

21.04.2015 14:14

Seminár viedli za ETUI (Európsky odborový inštitút) Gabriela Portela, z oddelenia pre vzdelávanie a za ETUCE (franc. CSEE) Martin Romer, riaditeľ ETUCE( Európsky výbor pre vzdelávanie).

Za ZPŠaV NKOS sa seminára zúčastnil Milan Martinák. Zo Slovenska tam bol ešte za OZPŠaV KOZ Ján Teglas. Európsku komisiu zastupovala Mária Todorova.

Hlavným obsahom seminára bolo zvýšenie kvality vzdelávania na odborných školách a príprava žiakov odborných škôl na ich prácu v podnikoch. Za pozitívne sa považuje duálne vzdelávanie, v ktorom získavajú žiaci teoretické vedomosti v škole a praktické zručnosti v podnikoch. Žiaci sa môžu takto dôkladnejšie pripraviť na prácu v podnikoch, v ktorých vykonávajú prax. Týmto sa sleduje zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí. Duálne vzdelávanie  sa osvedčilo v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a vo Švédsku. Na Slovensku sa s duálnym vzdelávaním začína oficiálne od školského roku 2015/2016. Tomu predchádzali dohody Ministerstva školstva s podnikmi. Podnik musí poskytnúť žiakom zariadenia pre praktickú výučbu a školených inštruktorov. Žiaci budú za prácu v podnikoch finančne ohodnotení a vykonávajú obvykle dohodu s podnikom o budúcej práci v podniku.. Podniky dostanú od štátu dotácie a daňové zvýhodnenie.

Na seminári sa zdôrazňovalo, že duálne vzdelávanie nemožno bez zmeny kopírovať z krajín, kde už je zavedené, ale sa musí prispôsobiť podmienkam v jednotlivých krajinách. Tiež sa zdôrazňovalo, že žiaci musia byť vzdelávaní a pripravovaní pre prácu v budúcnosti a musia byť pre prácu v podnikoch motivovaní. Zdôrazňovala sa aj požiadavka mobility žiakov, aby títo boli schopní pracovať aj v iných podnikoch, nielen v podniku, v ktorom vykonávajú prax. Zdôrazňovala sa tiež solidarita a potreba sociálneho dialógu medzi odborármi učiteľmi a zamestnancami podniku. Konštatovalo sa, že podmienky pre prácu učiteľov sú vo väčšine krajín zlé a vlády jednotlivých krajín musia zvažovať ako pritiahnúť nových ľudí do profesie učiteľa. To vyžaduje aj zvýšenie miezd učiteľov. Prednášateľ z Holandska vyjadril požiadavku vytvorenia európskeho systému, ktorý by umožnil kontrolu kvality vzdelávania a odbornej praxe.

V pracovných skupinách mali účastníci možnosť vyjadriť svoje názory na nedostatky v odbornom vzdelávaní vo svojich krajinách, svoje názory na zvýšenie kompetencií učiteľov a na spoluprácu škôl s ministerstvom školstva, s podnikmi, s rodičmi a s odbormi.

V rámci seminára sa realizovala aj exkurzia do podniku Nestlé v meste Girona. Nestlé je švajčiarsky podnik, v ktorom realizujú duálne vyučovanie pre ich budúcich pracovníkov. Cieľom exkurzie bolo poznať podmienky prakticke výuky a komunikácia so žiakmi. Žiaci vykonávajú prax v podniku 6 hodín denne v poobedňajšom čase v pondelok až piatok. a teoretické vyučovanie majú 4 hodiny denne v pondelok až štvrtok. Účastníci seminára mali možnosť rozhovoru s inštruktormi na pracoviskách i učiteľmi školy a prezrieť si výrobné zariadenia. Na pracoviskách boli vysoké požiadavky na hygienu a bezpečnosť při práci.

(Spracoval: Milan Martinák)