Seminár: What reason for existence do trade unions have in a market.

03.02.2013 15:56

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS. Účastníkov seminára privítal prezident Krifa p. Søren Fibiger Olesen, potom prezident EO/WOW p.  Günther Trausnitz. Na seminári sa taktiež zúčastnil prezident EZA p. Bartho Pronk. Na tomto seminári sa zúčastnilo celkovo 50 účastníkov z 13 krajín EÚ a 2 krajín mimo EÚ. Počas seminára vystúpili účastníci seminára na danú tému, kde nasledovala spätná väzba. Potom sa vytvorili pracovné 3 skupiny podľa jazykov a to anglická, nemecká a španielska skupina, ktoré pracovali na tému: Ako môžeme pomocou sociálneho dialógu vyriešiť štrukturálne problémy v EÚ. Jednotlivé skupiny prezentovali svoje výsledky so spätnými otázkami a odpoveďami. Účastníci seminára na záver skonštatovali, že seminár naplnil očakávania, priniesol pozitívny ohlas. (Milan Tóth - účastník)