Odborné vzdelávanie v stredobode rokovania európskych zamestnaneckých organizácií tvárou tvár boja proti nezamestnanosti mládeže

10.12.2013 17:09

Nadpis článku je názvom seminára ÖZA (Rakúske centrum pre otázky zamestnancov) v spolupráci s EZA (Európske centrum pre otázky zamestnancov), ktorý sa konal vo Viedni v dňoch 5. a 6. decembra 2013. Za NKOS sa ho zúčastnili  Milan Martinák a Milan Tóth

Na seminári odzneli prednášky o organizácii odborného školstva v Rakúsku, kde je v školách pre prípravu na robotnícke povolania (pre učňov) zavedený už dlhšiu dobu tzv. duálny systém, v ktorom majú teoretické vyučovanie jede až dva dni v škole a 3 až 4 dni na pracoviskách v podnikoch. Informácie o stave odborného školstva predniesli aj zástupcovia z jednotlivých zúčastnených štátov. O situácii v odbornom školstve na Slovensku referoval Milan Martinák.

Jeho príspevok bol nasledovný:

Organizácia odborného školstva na Slovensku je podobná organizácii v Rakúsku, s tým rozdielom, že na Slovensku nemáme také veľké komplexy odborných škôl, ktoré majú tisíce žiakov a integrujú študentov pre technické i robotnícke povolania a to vo viacerých študijných odboroch. Nemáme tiež tak dobre vybavené dielne a laboratória ani oficiálny duálny systém.

Situácia v odbornom školstve na Slovensku nie je priaznivá. Máme prebytok absolventov zo spoločenských odborov a nedostatok žiakov z technických  odborov najmä  pre manuálnu technickú prácu, teda učňov. Mnohí žiaci z gymnázií a zo stredných i vysokých škôl  škôl, zameraných na všeobecné predmety, nenachádzajú uplatnenie na trhu práce. Aj preto máme jednu z najväčších nezamestnaností mládeže v Európskej únii. V tomto roku 2013 máme nezamestnanosť  na Slovensku 14,3 %, z toho 1/3 tvoria mladí ľudia vo veku do 25 rokov.

K tomu treba však dodať, že k veľkému percentu nezamestnanosti prispievajú v značnej miere aj Rómovia. Aj podľa slov ministerského predsedu SR sú Rómovia len veľmi ťažko schopní rekvalifikácie, majú nedostatočné pracovné návyky a zlú pracovnú disciplínu. Na Slovensku žije asi 6 až 9 % Rómov, čo sa nedá presne stanoviť, lebo pri sčítaní ľudu sa hlásia mnohí ako Slováci alebo Maďari.

Ministerstvo školstva SR pripravuje teraz reformu školstva a zriadilo v decembri 2012 reformný orgán s názvom „ Rada pre zmenu školského systému v školstve.

Na Slovensku máme aj „Národný projekt odborného vzdelávania“, ktorý realizuje „Štátny inštitút odborného vzdelávania“ už od marca 2013 do októbra 2015. Tento projekt sa zameriava obzvlášť na:

 • problematiku prepojenia odborného vzdelávania a prípravy s potrebami zamestnávateľov;
 • zvýšenie kvality a pripravenosti budúcich absolventov stredných odborných škôl vo vzťahu k ich schopnosti zamestnať sa po ukončení stredného odborného vzdelávania;
 • spoluprácu stredných odborných škôl s profesijnými a stavovskými organizáciami.

Na Slovensku je však aj nezávislá organizácia s názvom: „Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky“. Táto organizácia bola založená spoločnosťou TREND Holding (Spoločnosť pre komunikáciu s manažmentom a obchodnými organizáciami) v spolupráci s portálom „Nové školstvo“ (Občianske združenie – www.noveskolstvo.sk) a s finančnou podporou spoločnosti „Orange“. Táto komisia pozýva prednášať odborníkov zo školstva z rôznych európskych krajín a tiež na konzultácie z oblasti odborného školstva. Prednášky týchto odborníkov zverejňuje na internete a dáva ich na verejnú diskusiu.

Čo podnikajú pedagógovia pre získanie žiakov na štúdium odborné školy?

Pedagógovia odborných škôl sa snažia riešiť nedostatok žiakov na odborných školách lepšou propagáciou odborných škôl v základných školách

Niektoré stredné odborné školy, najmä školy pre robotnícke povolania, v snahe získať žiakov pre štúdium na ich škole ponúkajú  žiakom viaceré materiálne výhody, ako napr.: USB kľúče, tablety, zadarmo ubytovanie a stravu v internátoch, cestovné pre cesty domov, štipendium a podobne. Väčšina ponúkaných výhod je legalizovaná aj zákonom. Pre propagáciu svojich škôl organizujú učitelia každý rok na jar „Deň otvorených dverí“ pre žiakov základných škôl a ich rodičov, ktorí majú tak možnosť prezrieť si priestory a vybavenie odborných škôl.

Mnohé odborné školy majú dobrú spoluprácu s podnikmi v ich okolí, od ktorých získavajú stroje do dielní a prístroje do laboratórií.

K voľbe povolania a k prihláseniu sa na odborné školy napomáha aj MŠ tým, že zverejňuje na internete percento úspešnosti absolventov jednotlivých škôl., teda školy, ktorých absolventi sa najlepšie uplatňujú na trhu práce.

 

Čo robí ministerstvo školstva a vláda SR pre zlepšenie situácie?

Zo strany vlády sú to zákony z roku 2009a 2012, z ktorých vyberám:

 • Požiadavka aby sa zamestnávatelia  podieľali na tvorbe profilov absolventov odborného vzdelávania a prípravy a na určovaní požadovaných vedomostí, zručností, schopností a pracovných návykov.
 • Zamestnávateľ má vytvárať podmienky a poskytovať materiálno-technické zabezpečenie pre praktické vyučovanie v strednej odbornej škole, stredisku praktického vyučovania, pracovisku praktického vyučovania, stredisku odbornej praxe, školskom hospodárstve, zdravotníckom zariadení alebo na jeho pracovisku za podmienok ustanovených zákonom alebo kolektívnou zmluvou.
 • Žiakovi strednej odbornej školy sa môže poskytnúť hmotné zabezpečenie, ktoré slúži na úhradu nákladov spojených s jeho odborným vzdelávaním a prípravou. Hmotným zabezpečením žiaka na účely tohto zákona je stravovanie, ubytovanie, cestovné, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  a náklady na posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka.  
 • Zriaďuje sa Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len "fond") ako neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy so sídlom v Bratislave.
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  zverejňuje v spolupráci s ministerstvom školstva dvakrát ročne na svojom webovom sídle informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov,
 • Zástupcovia zamestnancov Odborové zväzy, odborové organizácie a zamestnanecké rady sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vyjadrujú k:

                        a) finančnému zabezpečeniu a hmotnému zabezpečeniu žiakov,

                        b) sústave odborov vzdelávania,

                        c) obsahu odborného vzdelávania a prípravy.“.

 • Od 1.9.2014 bude platiť:

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka nemá priemerný prospech horší ako 2,0,

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania (štúdia s maturitou) môže byť prijatý uchádzač, ktorý  nemá priemerný prospech na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2,75.

 • Pedagogická prax budúcich učiteľov má byť 20 až 40 % štúdia.
 • Vláda chce zlepšiť vzdelávacie výsledky okrajových skupín, najmä Rómov kvalitným a inkluzívnym vzdelávaním tiež predškolského vzdelávania.

Minister školstva plánuje dohodnúť  so zväzmi zamestnávateľov slovenských i zahraničných firiem túto stratégiu: Teoretickú prípravu v odborných školách bude zabezpečovať štát a praktickú prípravu zamestnávatelia budúcich absolventov, teda firmy. Je teda naklonený k duálnemu systému. Chce tiež prinavrátiť technické vyučovanie do základných škôl.

Plány EZA do budúcnosti:

V organizovaní seminárov o odbornom školstva bude EZA  pokračovať s polročnými odstupmi. Najbližší seminár bude na budúci rok v Grécku, v meste Thessaloniki, na ktorom majú účastníci referovať o zmenách v odbornom školstve a zamestnanosti mladých ľudí v ich krajine za uplynulý čas. (Informuje Milan Martinák)