Slovenský sociálny týždeň 2012, Medzigeneračná solidarita na trhu práce

10.10.2012 08:29

V dňoch 4. a 5. 10. 2012 sa v priestoroch FNaP Milosrdní bratia v Bratislave, uskutočnila pod záštitou primátora mesta Bratislava konferencia "Slovenský sociálny týždeň 2012, Medzigeneračná solidarita na trhu práce". Hlavným organizátorom boli Nezávislé kresťanské odbory Slovenska. Spoluorganizátormi konferencie boli: Fórum kresťanských inštitúcií a sociálna subkomisia pri KBS. Partnermi boli: Európske centrum pre otázky zamestnaných (EZA), Nadácia Kondrád Adenauer Stiftung, Nadácia Renovabis. Konferenca sa uskutočnila za finančnej podpory Európskej komisie. Konferencie sa zúčastnili okrem domácich hostí a odborníkov z oblasti zamestnanosti, ekonomicky a sociálnej práce aj hostia z Portugalska, Poľska, Rumunska, Cypru, Bosny a Hercegoviny, Litvy.

Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, ktorý svojim zameraním nadväzuje na európsky rok 2010, venovaný boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a na minuloročné aktivity európskeho roka podporujúce dobrovoľníctvo.

V súčasnosti sa pojem medzigeneračná solidarita často používa. Čo znamená? Medzigeneračná solidarita označuje vzájomnú podporu a spoluprácu rôznych vekových skupín s cieľom vytvoriť spoločnosť, v ktorej by ľudia každého veku zohrávali svoju úlohu v súlade s ich potrebami a schopnosťami a mali prospech z ekonomického a sociálneho pokroku svojej komunita na báze rovnocennosti.

Tému seminára sme si zvolili z nasledovných dôvodov:

Štrukturálne zmeny, ktoré sa v spoločnosti dejú sa majú celoeurópsky rozmer, napr. nepriaznivý demografický vývoj, narastanie počtu neúplných rodín, kohabitácií a rodín jednotlivcov, starnutie a úbytok ekonomicky činných obyvateľov, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku a potreba intenzívneho rozvoja striebornej ekonomiky (kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori, a ekonomický dopyt, ktorý produkuje populácia v staršom veku so striebornými vlasmi), zmena tradičného pracovného správania nastupujúcej mladej generácie na trh práce a pod. Občania v Európskej únii starnú a zväčšuje sa ich počet. Na tento nárast je možné hľadieť pozitívne, pretože je dôsledkom lepšej zdravotnej starostlivosti a kvality života, avšak vzhľadom na demografické zmeny je nutné zamerať sa na mnohé problémy, ktoré prináša.

Chceme upozorniť na to, že zabezpečenie dôstojného, zdravého starnutia a nezávislého života občanov si vyžaduje aby verejné politiky na európskej aj národnej úrovni zohľadnili demografické zmeny a riešenia zostali v kompetencii národných štátov. Zmeny sa musia uskutočniť v politikách zamestnanosti, sociálneho partnerstva, sociálneho dialógu, zlepšením prístupu starších ľudí na trh práce, inováciami v organizácii práce, v oblasti poskytovania zdravotných a sociálnych služieb, v celoživotnom vzdelávaní, v zlepšení vhodného ubytovania, dopravy a v prístupnosti informačných technológií.

Starnutie je nepochybne veľmi náročné pre celú spoločnosť a pre všetky generácie a je aj záležitosťou medzigeneračnej solidarity a rodiny. Dnes, keď základnou jednotkou prestáva byť rodina a stal sa ňou jednotlivec, sa ľudia vo zvýšenej miere orientujú na svoj osobný blahobyt a oslabujú svoje väzby na svoje okolie. Preto má byť Európsky rok zameraný na spolupatričnosť a spoluprácu medzi generáciami so zreteľom na rozmanitosť a rodovú rovnosť.

Vo viacerých európskych krajinách je pojem a organizácia sociálnych dní všeobecne známy. Na Slovensku v jesennom období už od roku 2006 prebiehal a kampaň Dni chudoby, ktorá bola spojená s Veľtrhom sociálnych aktivít. Ich cieľom bolo osloviť verejnosť a u upriamiť jej pohľad na ľudí, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch, aktivizovať verejnosť aby hľadala riešenia ako pomôcť chudobným ľuďom a prezentovať výsledky pomoci organizácií v súlade s princípmi solidarity a subsidiarity. Aby sme posilnili ciele a výsledky snažení jednotlivých organizácií rozhodli sme sa v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií a sociálnou subkomisiou organizovať prvý pilotný ročník Slovenských sociálnych dní 2012. Konferencia Medzigeneračná solidarita na trhu práce je úvodnou aktivitou Slovenských sociálnych dní 2012. Konferencia sa zaoberala problematikou spolupráce jednotlivých generácií vo svetle sociálneho dialógu a politiky a veľtrh sociálnych aktivít je prezentáciou praktickej pomoci, pretože až 700.000 Slovákom hrozila minulý rok chudoba. Najhoršie na tom sú nezamestnaní ľudia a domácnosti s viacerými deťmi a starí ľudia. Starých ľudí vnímajú najmä mladí ako nepotrebných. Tento negatívny obraz nevystihuje spravodlivo obrovské bohatstvo skúseností, ktoré starší ľudia predstavujú. Zborník na stiahnutie:  Text book SOLIDARITY BETWEEN GENERATIONS.pdf (4,1 MB)

Aktivity budú ďalej pokračovať nasledovne:

17.10.2012 v obchodnom dome Tesco Bratislava a obchodnom centre Galéria TESCO v Trnave bude inštalovaná výstava Veľtrh sociálnych aktivít 2012, ktorého sa zúčastnia dobrovoľníci mimovládnych, sociálnych a rozvojových organizácií. Bude prebiehať mediálna kampaň na sociálnych sieťach, Rádiu Lumen a internete.