Sociálne zabezpečenie v Európe v pohybe - nové perspektívy pre spravodlivú a sociálnu spoločnosť

24.11.2011 14:33

V dňoch 27. - 30. októbra 2011 sa konal seminár Európskeho hnutia kresťanských robotníkov v Pastoračnom centre v meste St. Albans pri Londýne, na tému „Sociálne zabezpečenie v Európe v pohybe - nové perspektívy pre spravodlivú a sociálnu spoločnosť „ . Na seminár boli pozvané dve členky ZKRZ, Gabriela Javorová a Darina Cabadajová a dvaja členovia, NKOS Milan Martinák a Ľuboš Martinák, ktorý bol zároveň tlmočníkom pri rokovaniach o zabezpečení seminára ECWM na Slovensku v roku 2012.

Na seminári vystúpili viacerí prednášatelia z Európy. Z ich príspevkov vyberám nasledovné úryvky:

Sociálna náuka cirkvi sa spája s ochranou ľudskej osobnosti. Princípy, ako je dôstojnosť, univerzálne poslanie bohatstva, spoločné blaho. tieto sa stanú slabšími ako nebudú podporované sociálnymi právami, najmä právom na bezpečnú sociálnu ochranu.

Korene sociálnej náuky cirkvi sú už v písmach Starého a Nového zákona. Sociálna spravodlivosť je veľkou témou prorokov. Ježiš Kristus nemení koncept spravodlivosti prorokov. Sociálnemu učeniu cirkvi našich čias dali základ kňazi cirkvi. Prvá doktrína prvých kňazov cirkvi je rovnaká ako Ježiš a apoštoli zanechali v Novom zákone. Ich myšlienky možno zhrnúť nasledovne: Bohatstvo patrí všetkým, tí ktorí ho vlastnia, sú len jeho správcami. Takými kňazmi cirkvi, ktorí bránia právo chudobných, sú napr. sv. Ambróz, sv. Chryzostom a sv. Augustín.

Zmienka bola tiežo tzv. prekérnej práci, ktorou je nestála málo platená práca. Nie je krytá sociálnou legislatívou a vzrastá na celom svete. Je rezervou robotníkov, ktorým sa hovorí „flexibilní". V nadväznosti na ich flexibilitu sú prizývaní k práci podľa potreby. Žiť vo vykonávaní svojej práce bez entuziazmu, bez plného uznania a bez nádeje na stabilnú prácu, tomu sa hovorí prekérna práca.

Za chudobného sa pokladá ten, kto má čistý plat horší ako 60 % priemernej mzdy svojej krajiny.

V Portugalsku majú dôchodcovia nízke penzie, v rozmedzí od 189,52 do 424,76 Eur v priemere. Pre viaceré problémy so zdravím si nemôžu kúpiť potrebné lieky. Čím ďalej tým viac prichádzajú na sociálne inštitúcie so žiadosťami o potravinovú pomoc, na zaplatenie faktúr za bývanie, vodu a elektrinu.

V Španielsku žije asi 12 % cudzincov, z čoho asi 30 % migrantov žije v chudobe. Nezamestnanosť v Španielsku je 21,2 %.

Účastníčka z Belgicka uviedla, že v Belgicku je silná ochranná sociálna sieť, no napriek tomu hospodárske problémy postihujú najmä osamelé ženy, ženy menej vzdelané, ženy s neistým pracovným miestom a tie ktoré pracujú v hospodársky slabých sektoroch. Rovnováha medzi rodinou a zamestnaním je stále problémom, najmä v Európe. Je stále viac žien, ktoré svoju kariéru čiastočne alebo úplne prerušia. Práca na čiastočný úväzok je pritom pre mnohé ženy ideálnym riešením. V priemere majú ženy nižšie príjmy ako muži a to znamená aj nižšie dôchodky. Dnes majú ženy často vyššie vzdelanie ako muži, ale pritom využívajú ich veľké kapacity málo alebo vôbec nie. Je potrebná rodinu podporujúca politika a rodinu podporujúce podniky.

Zo správy o seminári, ktorú zostavil hlavný koordinátor ECWM, Marc Michiels, vyberám nasledovné:

Graham Turner, (anglický ekonóm a autor rôznych kníh o príčinách krízy vo finančnom svete) uviedol, že súčasné riešenie , dávanie obrovských finančných čiastok bankám, nie je dobrým riešením. Základnou príčinou aktuálnej krízy je silná konkurencia podnikov. Kríza bánk je iba sprievodným javom. Aby mali podniky svoje výrobky v čo najnižšej cene, premiestňujú prácu do menej drahých krajín. Toto premiestňovanie vyvoláva nezamestnanosť a sociálne náklady v krajinách, ktoré, ktoré strácajú zamestnanecké miesta. Je to najmä dovoz produktov z Číny do USA a do krajín EÚ a obchodný prebytok Číny,čo sú hlavné príčiny nestability svetovej ekonomiky. Táto analýza dáva orientáciu na nasledovnú stratégiu: protestovať proti premiestňovaniu podnikov, udržať silnú priemyselnú základňu, zverejňovať mená podnikov, ktoré neplatia dane a nevytvárajú pracovné miesta.

Konštatuje sa, že systém sociálnej bezpečnosti a ochrany je všade napádaný. Najzraniteľnejšie skupiny sú: ženy, mladí a dôchodcovia. Medzi osobami, ktoré sú nútené žiť zo sociálnej podpory, sa vyskytuje čím ďalej tým viac ich zneužívateľov a podvodníkov.

Vo všetkých krajinách sa konštatuje vzrast doplnkového poistenia (najmä v oblasti penzií a zdravia). Tento vývoj znamená vzrast privatizácie v celej Európe.

Skoro vo všetkých krajinách je diskutovaná otázka veku odchodu do dôchodku (zvyšovanie veku odchodu do dôchodku alebo zvyšovanie rokov aktívnej práce.

Financovanie systému sociálneho zabezpečenia je na jednej strane z príspevkov z práce a na druhej strane z daní a všeobecných prostriedkov. Je jasné,že časť z daní sa musí zvýšiť. V tejto oblasti možno menovať poplatky za energiu, dopravu, životné prostredie, za veľké majetky a za finančné transakcie.

Konštatovalo sa, že v Európe sú veľké rozdiely medzi systémami sociálneho zabezpečenia. Je nutná harmonizácia týchto systémov v EÚ. Je potrebné hľadať alternatívy.

Čo sa týka postoja cirkvi, treba povedať, že biskupi nezaujali jasnú pozíciu ku kríze. Ale my sme cirkev. Je na nás, na kresťanských sociálnych organizáciách, predostrieťoficiálnej cirkvi konkrétny život robotníkov a zamestnancov, ktorých sa dotkla kríza. My sme ich hovorcovia.

Na budúcom seminári bude potrebné konkretizovať niektoré alternatívne kroky pre sociálne zabezpečenie v budúcnosti (harmonizácia systémov, základný minimálny dôchodok, iné formy financovania, atď). (Spracoval Milan Martinák)