Sociálni partneri podporujú dôstojné pracoviská vo vzdelávacom sektore pre zdravší profesionálny život

04.07.2016 09:43

Sociálni partneri podporujú dôstojné pracoviská vo vzdelávacom sektore pre zdravší profesionálny život – bolo témou záverečnej konferencie v Bukurešti v Rumunsku 9.-10.6.2016, ktorú organizovali ETUCE (European Trade Union Committee Education - Európsky výbor odborových zväzov pre vzdelávanie) a EFEE (European Federation of Education Employers - Európska federácia školských zamestnávateľov). Konferencia sa konala v reprezentačných priestoroch rumunského Senátu. Na konferencii bolo do 100 účastníkov z 28 krajín Európy, z krajín V4 bol len jediný zástupca, zo Slovenska.

Konferencia finalizovala výstupy seminárov, ktoré sa konali v Madride (10.12.2015) a Londýne (29.1.2016). Tie sa zaoberali aj aspektom BOZP vo vzdelávacom sektore.

Podľa Európskej agentúry pre BOZP psychosociálne riziká vyplývajú z nedostatočného pracovného prostredia, organizácie a riadenia, rovnako ako nedostatočného sociálneho kontextu práce a môžu mať za následok negatívne psychické, fyzické a sociálne dôsledky, ako stres vzťahujúci sa k práci, syndróm vyhorenia alebo depresie. Sú však aj psychosociálne riziká, ako je nadmerné pracovné vyťaženie, ale kde je podporné pracovné prostredie pre povzbudenie a zvládanie náročných úloh, v ktorom sú pracovníci dobre vyškolení a motivovaní k výkonu podľa svojich najlepších schopností. Dobré psychosociálne prostredie zvyšuje dobrý výkon a osobný rozvoj, ako aj duševnú i fyzickú pohodu zamestnancov. Zamestnanci majú stres, keď nároky na ich prácu sú neprimerané a väčšie ako ich schopnosť zvládať stres. Okrem problémov s duševným zdravím, zamestnanci, ktorí čelia dlhodobému stresu môžu mať vážne fyzické zdravotné problémy, ako sú kardiovaskulárne ochorenia alebo problémy pohybového aparátu. Pre zamestnávateľa sú negatívnymi prejavmi celkovo neuspokojivý výkon, zvýšená absencia (absenteeism) a príznak neurčitosti zamestnanca (presenteeism - zamestnanec sa vráti síce po dobe pracovnej neschopnosti, či dovolenky, ale nie je schopný efektívnej práce), zvýšenej nehodovosti a možnosti úrazov. Absencie majú tendenciu byť dlhšie ako tie, ktoré vznikajú z iných príčin a stres súvisiaci s prácou môže prispieť k zvýšenej miere k predčasného dôchodku. Odhady finančných nákladov na pracovisko a spoločnosť sú vysoké.

Podľa štatistík EÚ Esener II je Slovensko na poslednom mieste, ak ide o údaje o identifikácii stresu v školstve a sociálnej práci.

Semináre a záverečná konferencia ukončili plánované projektové aktivity (online prieskum medzi ETUCE a členských EFEE organizácií, rozhovory so zástupcami zamestnancov pôsobiacich vo vzdelávacom sektore a sociálnych partnerov). Pre praktické overenie hypotéz bolo osem prípadových štúdií zo škôl v Belgicku, Fínsku, Nemecku a Rumunsku a výmeny skúseností v dvoch regionálnych vzdelávacích seminároch, na ktorých sa ETUCE a EFEE aktívne podieľali. Odporúčania sú primárne zamerané na vzdelávanie zamestnávateľov a učiteľských odborov v Európe a ich pridružených spoločností s cieľom podporovať spoločné iniciatívy sociálnych partnerov na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni na prevenciu psychosociálnych rizík vo vzdelávacom sektore.

Konferencia v Bukurešti mala takto vzdelávací charakter s cieľom aktivizovať a motivovať rôzne úrovne ako podporiť dôstojné pracoviská vo vzdelávacom sektore pre zdravší profesionálny život. Prvý deň po úvodných príhovoroch, aj rumunského ministra školstva Adriana Curaja, odzneli príspevky Zdravý pracovný život - základ pre kvalitné vzdelávanie (profesor psychológie Bernhard Sieland); Strategický rámec EÚ týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia (Tim Tregenza, Európska agentúra pre BOZP); Podpora dôstojných pracovných miest vo vzdelávacom sektore – výsledky projektu (Joachim Lincke). Druhá časť dňa po krátkom úvode bola venovaná Sekcii I - dôstojné pracovné miesta v sektore vzdelávania pre zdravší pracovný život. Boli vytvorené tri skupiny, kde sa návrhy textov odsúhlasovali, pripomienkovali, resp. navrhli nové formulácie. Potom boli výsledky prác pracovných skupín prezentované pred všetkými účastníkmi konferencie. Druhý deň odznel príspevok Úloha sociálneho dialógu pri presadzovaní dôstojných pracovných miest (Stefaan Ceuppens, zástupca EÚ pre sociálny dialóg). Po krátkom úvode nasledovala Sekcii II - o praktickom vykonávaní odporúčaní na celoštátnej/regionálnej/miestnej úrovni s následnou spoločnou prezentáciou pred všetkými účastníkmi.

Zástupcovia ETUCE a EFEE na záver zhrnuli plenárne diskusie, a podporili úsilie o spoločnú prácu sociálnych partnerov na európskej úrovni o podpore dôstojných pracovných miest v sektore vzdelávania pre zdravší pracovný život. V diskusiách bol návrh, aby sa to nechápalo len pre vzdelávací sektor, ale všeobecnejšie, keďže podstata problémov je podobná aj v iných sektoroch, nielen vzdelávacom.

(Správu podáva Stanislav Labjak, predseda ZO NKOS ZPŠaV pri ÚPN)