Sociálni partneri v časoch hospodárskej krízy. Strata moci alebo stabilizačný faktor?

03.06.2012 23:37

V dňoch 24. – 26. mája 2012 zorganizovali rakúske kresťanské odbory FCG (Frakcia kresťanských odborárov), odborový zväz GPA (odbory súkromných zamestnancov: obchod, banky, papier + tlač a žurnalistika), tak ako každý rok , seminár pre odbory podobného zamerania v iných štátoch v Šoproni, v Maďarsku. Témou seminára bola: „Sociálni partneri v časoch hospodárskej krízy. Strata moci alebo stabilizačný faktor?“

Na seminári sa zúčastnili odborári z Maďarska, Srbska, Slovinska, Rakúska, Ukrajiny, Česka a Slovenska. Slovenskú delegáciu tvorili: Bohumil Šuran za ZO SSV (obchod) a Milan Tótha a Róbert Lukáč za ZO v podniku Mondi (papierne). Tlmočníkom pre slovenskú a českú delegáciu bol Ľuboš Martinák.

Seminár otvoril  európsky prezident WOW (Svetová organizácia zamestnancov) Günthner Trausnitz, ktorý je i predsedom GPA.

V hlavnom referáte  sa zdôrazňovalo posilňovanie sociálneho partnerstva v čase hospodárskej a finančnej krízy. Sociálne partnerstvo musí umožniť na všetkých úrovniach, obzvlášť v podnikoch, na národnej úrovni, ale aj na európskej a medzinárodnej úrovni zosúladenie vyjednávaní. Hlavnými cieľmi v čase hospodárskej a finančnej krízy sú: hospodársky rast, zabezpečenie zamestnanosti a stabilita kúpnej sily.

Účastníci predniesli správy o situácii v ich krajinách a vymenili si skúsenosti z odborárskej práce. Zaoberali sa najmä otázkami:

Aká je hospodárska situácia v ich krajine (miera zamestnanosti, miera nezamestnanosti, priemerná mzda, minimálna mzda)

Ako posudzujú pracovno-právne podmienky vo svojej krajine (materská dovolenka žien a mužov, nárok na dovolenku, regulácia pracovného času, čiastočný pracovný čas v závode)

Aký je pomer medzi stranou zamestnávateľov, prípadne vlády a zastúpením zamestnancov v ich krajine

Či sú v čase krízy zástupcovia zamestnancov a zastúpenia zamestnávateľov viac spolu zomknutí alebo sa fronty priostrili

Ako to vypadá v oblasti kolektívnych zmlúv a  ako prebiehajú kolektívne vyjednávania v čase krízy

Účastníci sa dohodli , že Seminár strednej a východnej Európy v roku 2013 bude na Slovensku, v Košiciach.         (Správu napísal Ľuboš Martinák)