Sociálny fond

01.03.2012 16:57

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Účel tvorby a použitia sociálneho fondu

Sociálny fond sa tvorí a používa na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Vymedzenie okruhu osôb povinných tvoriť sociálny fond

Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ - právnická osoba so sídlom na území SR, alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území SR, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

 

Tvorba fondu

Fond sa tvorí ako úhrn

 • povinného prídelu

vo výške 0,6 % až 1 % zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (§ 3 ods. 1 písm. a)) (ďalej len "základ"),

 • ďalšieho prídelu vo výške

1. dohodnutej v kolektívnej zmluve (alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán), najviac vo výške 0,5% zo základu (§ 3 ods. 1 písm. b) bod 1), alebo

2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené týmto zákonom (dochádzanie verejnou dopravou a príjem - pozri nižšie), najviac však vo výške 0,5% zo základu (§ 3 ods. 1 písm. b) bod 2),

Upozornenie: tvorba ďalšieho prídelu podľa bodu 1. a 2. sa navzájom vylučujú.

 • ďalších zdrojov fondu, ktorými môžu byť zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu, alebo zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku; tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamestnávateľa tvoriť fond (§ 3 ods. 3).

 

Tvorba fondu u zamestnávateľa v podnikateľskej sféra a v rozpočtovej sfére

Zamestnávateľ, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, môže tvoriť:

 • povinný prídel do výšky 1 % len v prípade, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z uvedených podmienok, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 % (§ 3 ods. 2 )
 • ďalší prídel
 • okrem povinného prídelu, môže prispievať do fondu aj prídelmi z použiteľného zisku, čím však nie je nijako dotknutá jeho povinnosť tvoriť fond v zákone uvedenou formou.

Zamestnávatelia, ktorých predmet činnosti nie je zameraný na dosiahnutie zisku a u ktorých je povinný prídel súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov, tvoria sociálny fond v rámci možnosti svojho rozpočtu (§ 3 ods. 3)

 

Základ pre určenie prídelu do fondu

Základom na určenie ročného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Základom na určenie prídelu do fondu u zamestnancov, ktorí podľa pracovnej zmluvy vykonávajú práce vo verejnom záujme v zahraničí, a u štátnych zamestnancov dočasne vyslaných na vykonávanie štátnej služby do cudziny je súhrn určených funkčných platov alebo služobných platov pred prepočtom platovým koeficientom alebo objektivizovaným platovým koeficientom.

 

Účtovanie tvorby a čerpania fondu

Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (§ 6 ods. 1 zákona o sociálnom fonde).

Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu; za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka (§ 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde).

V prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa nevyčerpaná časť fondu zodpovedajúca podielu prevádzaných zamestnancov prevedie na nového zamestnávateľa.

Ak sa zrušuje zamestnávateľ bez právneho nástupcu, vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru.

 

Použitie fondu

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na

 • stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi (§ 152 Zákonníka práce),
 • dopravu do zamestnania a späť,
 • účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
 • rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
 • zdravotnú starostlivosť,
 • sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
 • doplnkové dôchodkové sporenie (okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť),
 • ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Príspevok zo sociálneho fondu možno okrem zamestnanca poskytnúť aj:

 • rodinnému príslušníkovi zamestnanca (manžel/manželka, nezaopatrené deti zamestnanca),
 • poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do takéhoto dôchodku,
 • odborovej organizácii na úhradu jej nákladov vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania. Tento príspevok musí byť dohodnutý v kolektívnej zmluve a jeho výška nesmie prekročiť zákonom stanovenú hranicu (§ 7 ods. 3 )

Kolektívna zmluva a sociálny fond

Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve. Ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise.

Ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý ďalší prídel podľa (§ 3 ods. 1 písm. b) prvého bodu), zamestnávateľ je povinný tvoriť fond a poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu, (§ 3 ods. 1 písm. b) druhého bodu) na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania verejnou dopravou a ktorého priemerný mesačný zárobok nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond. Ak zamestnávateľ nemá zamestnancov, ktorí spĺňajú uvedené kritéria nemôže tvoriť ďalší prídel podľa tohto ustanovenia. U zamestnanca s pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa pri výpočte priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca. Zamestnávateľ, ktorý poskytuje príspevok na dopravu zamestnancovi z ďalšieho prídelu podľa kritérií stanovených v § 7 ods. 5, môže poskytnúť príspevok na dopravu do zamestnania a späť aj z povinného prídelu do fondu. Priemerný zárobok zamestnanca upravuje § 134 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu (§7 ods. 8).

 
 
publikované: 30.11.2011 zdroj: https://employment.gov.sk/socialny_fond.html