Spoločné komuniké zástupcov organizácií

16.05.2016 07:57

1. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve. Zástupcovia 31 organizácií a iniciatív sa v diskusii zhodli, že kľúčovým a nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj školstva je jednoznačne uspokojivé vyriešenie financovania školstva a osobitne platov pedagogických a odborných zamestnancov. Zámery deklarované v Programovom vyhlásení vlády na roky 2016 – 2020 nemajú dostatočné finančné krytie, a preto ich realizácia nebude možná. Dlhodobo pretrvávajúce problémy v školstve sa týmto len prehĺbia. 

Prítomní zástupcovia organizácií sa zhodli na podpore a dôslednom presadzovaní požiadaviek Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií zo dňa 17. februára 2016. Ďalej sa dohodli, že jedným z účinných spôsobov, ako presadiť spoločné požiadavky, je dôsledné uplatňovanie všetkých zákonných možností legislatívneho procesu. Účastníci stretnutia prediskutovali návrh usporiadať konferenciu ekonomických odborníkov na tému skutočných možností verejných financií, štátneho rozpočtu a kapitoly školstva na zabezpečenie financovania školstva na úrovni iných vyspelých štátov.

 

 1. Asociácia výchovných poradcov
 2. Asociácia centier voľného času SR
 3. Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
 4. Asociácia základných umeleckých škôl SR
 5. Združenie katolíckych škôl Slovenska
 6. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
 7. Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
 8. Slovenská komora učiteľov
 9. Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
 10. Iniciatíva slovenských učiteľov
 11. Študentská rada vysokých škôl
 12. Rada mládeže Slovenska
 13. Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
 14. Spoločnosť pre predškolskú výchovu
 15. Združenie základných škôl Slovenska
 16. Školský network
 17. Komora školských logopédov
 18. Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
 19. Rada vysokých škôl SR
 20. Asociácia školskej psychológie
 21. Školský výbor ECAV
 22. Študentská sieť
 23. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
 24. Nové školské odbory
 25. Slovenská komora angličtinárov
 26. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
 27. Iniciatíva Veda chce žiť!
 28. OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied
 29. Slovenská rada rodičovských združení
 30. Združenie zamestnancov centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku
 31. OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku