Spolupráca pri prevencii rizík

28.05.2013 19:31

Dňa 22. mája 2013, sa zástupcovia mládežníckej platformy NKOS  (Filip Černý a Peter Kováč ), zúčastnili na seminári „Zdravé pracoviská – Dobré pre teba. Dobré pre podnik“ na tému Spolupráca pri prevencii rizík, v hoteli Empire v Trnave. Celý seminár sa niesol v duchu dôležitosti bezpečnosti práce na pracovisku. Bezpečnosť zamestnancov ako aj akéhokoľvek podniku, by mala byť na prvom mieste v každom podniku a pri každej práci. Na začiatku seminára sa nám prihovoril Mgr. Radovan Lehocký, hlavný inšpektor z inšpektorátu práce v Trnave. Vyzdvihol záujem o tento seminár a o spoluprácu zamestnávateľov s Národným inšpektorátom práce, ktorá sa za posledné obdobie pozitívne zmenila a zintenzívnila. Ing. Laurencia Jančurová predstavila európsku kampaň EU-OSHA „Spolupráca pri prevencií rizík“ a aktivity Národného kontaktného miesta pre rok 2013. Jej kolegyňa z Národného inšpektorátu práce potom predstavila slovenský projekt s názvom Bezpečný podnik. Ide o ocenenie ktoré udeľuje Národný inšpektorát práce spolu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny firmám, ktoré spĺňajú vysoké štandardy bezpečnosti v oblasti svojho podnikania. Následne predstavil p. Milan Peter, zástupca držiteľa tohto ocenenia – Vaillant Industrial Slovakia s.r.o, prístup k bezpečnosti v tomto podniku. Výsledky a prístupy tejto spoločnosti sú veľmi inšpiratívne a motivujúce aj vďaka nízkej a stále sa znižujúcej úrazovosti v ich prevádzke.  Po krátkej prestávke sa zúčastnením prihovoril PaedDr. Gustav Grman z Inšpektorátu práce v Trnave a predstavil poznatky z výkonov inšpekcie práce Inšpektorátu práce Trnava v roku 2012. Upozornil na najčastejšie problémy a načrtol niektoré riešenia. Najdôležitejším je podľa p. Grmana spolupráca podnikov a Inšpektorátu a taktiež ochota pracovať na bezpečnosti v podnikoch. Posledným Prezentujúcim bol Mgr. Jozef Rajzinger, PhD. Z Odborového zväzu potravinárov SR, ktorý hovoril o Participácii zástupcov zamestnancov pri prevencii rizík. Zvýraznil potrebu angažovania sa zástupcov zamestnancov na aktívnom rozvoji bezpečnosti zamestnancov a dôležitosť ich prítomnosti pri dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa alebo ovplyvňujúcich  bezpečnosť v podniku. Po tomto príspevku prebehla krátka diskusia k predstaveným problémom. Bol to tiež priestor na riešenie osobných a konkrétnych problémov zástupcov podnikov na tomto seminári. Po krátkom zhodnotení, nasledoval spoločný obed ktorý sa niesol v neformálnom duchu a spoločných diskusiách.

Myslím si, že bezpečnosť je dôležitá aj pre našu organizáciu. Aj keď nie priamo ako bezpečnosť pre našich zamestnancov, ale nepriamo ako dôležitý aspekt pre členov nášho odborového združenia. Mali by sme mať na zreteli, že bezpečnosť je jedna z hlavných častí starostlivosti o členov odborov a že je potrebné poukázať na potrebu bezpečnosti pri vykonávaní akéhokoľvek typu práce. Je potrebné pôsobiť preventívne, či už vnútri podniku, alebo aj navonok vo vzťahu a spolupráci s Národným inšpektorátom práce.

Peter Kováč, člen mládežníckej platformy NKOS