Propagácia potenciálu európskeho odvetvového sociálneho dialógu v školstve. Stanovisko ETUCE a EFEE

23.01.2017 11:54

Európski sociálni partneri v oblasti vzdelávania, EFEE (Európska federácia zamestnávateľov v školstve) a ETUCE (Európsky odborový výbor pre vzdelávanie) počas rokov 2014 – 2016 spolupracovali na projekte s názvom „Európski odvetvoví sociálni partneri vo vzdelávaní, ktorý propaguje potenciál ich dialógu prostredníctvom výmeny poznatkov a odbornej prípravy. Budovanie kapacity ESSDE II“. Túto prácu podporuje Európska komisia pomocou rozpočtovej línie pre sociálny dialóg a odvetvové vzťahy (VS/2015/0032). Európski sociálni partneri vo vzdelávaní, ktorí sú zaviazaní zlepšovať kvalitu a účinnosť ich dialógu, čerpali zo skúseností, ktoré získali v rokoch 2013-2014 počas prvého spoločného projektu o otázke „Propagácia potenciálu európskeho odvetvového sociálneho dialógu v školstve riešením nových výziev a skúmaním skúseností a znalostí“.

Cieľom spoločných krokov na budovanie kapacity je vyvinúť silný a účinný sociálny dialóg v prospech ľudí pracujúcich vo vzdelávacích inštitúciách na všetkých úrovniach vzdelávania, ako aj v prospech žiakov a študentov. Potvrdením spoločnej výzvy podporiť sociálny dialóg na základe silného sociálneho partnerstva EFEE a ETUCE súhlasili, že sa zamerajú konkrétne na rozšírenie kapacity sociálnych partnerov v tých krajinách, ktoré majú slabšiu tradíciu sociálneho dialógu alebo v ktorých sa sociálny dialóg vo vzdelávaní stále viac dostáva pod tlak v dôsledku hospodárskej krízy.

V dvoch projektových iniciatívach uznali EFEE a ETUCE zásadnú potrebu propagácie potenciálu ESSDE a ešte viac zlepšiť ich sociálny dialóg na európskej a národnej úrovni s ohľadom na:

 1. zlepšenie vedomostí a pochopenia koncepcie európskeho sociálneho dialógu, ktorý je významnou súčasťou európskeho sociálneho modelu; a špecifík rôznych modelov sociálneho dialógu v celej Európe na základe národných tradícií a kompetencií;

 2. zlepšenie reprezentatívnosti - zvýšené očakávania na kapacitu európskych sociálnych odvetvových partnerov vychádzajú z legitimity strán zapojených do procesu, ktorý preto vyžaduje konzultáciu, rokovanie o dohodách a účasť na tvorbe politiky a právnych predpisov. EFEE a ETUCE aj naďalej zlepšujú rovnováhu v zastúpení partnerov ohľadne úrovne reprezentatívnosti v rámci výboru ESSDE

 3. zlepšenie komunikácie a väzieb -  cesta smerom k sociálnemu dialógu v oblasti vzdelávania na európskej úrovni značne závisí od schopnosti EFEE a ETUCE zvýšiť tok informácií a úroveň spolupráce medzi európskou a národnou úrovňou. Sociálni partneri sa zaviazali podporovať svoje národné členské organizácie, aby vyjadrili názor ohľadom potrieb ich pridružených partnerov s cieľom zabezpečiť, aby príslušné obavy, riešené v rámci európskeho odvetvového výboru pre sociálny dialóg, odrážali vnútroštátne otázky

 4. zlepšenie autonómie - všeobecne sa uznáva, že hospodárska kríza a rozpočtové obmedzenia vo viacerých členských štátoch EÚ viedli k zvýšenému trendu pre jednostranné rozhodovanie na úkor autonómie sociálnych partnerov, najmä vo verejnom sektore. V čase výrazných výziev pre Európu a jej členské štáty európski sociálni partneri prijali spoločný záväzok týkajúci sa presadzovania zásady, že dobre fungujúci sociálny dialóg je predpokladom úspešného prekonania dôsledkov hospodárskej krízy a ďalšieho pokroku v demokratickej zodpovednosti za reformy a legislatívne opatrenia, ktoré majú vplyv na prostredie vzdelávania.

Európski sociálni partneri vo vzdelávaní sa preto zaviazali:

 1. ďalej podporovať prácu európskeho sociálneho dialógu vo všeobecnosti, najmä výboru ESSDE, stavaním na dosiahnutom pokroku, pokračovaním spolupráce s vnútroštátnymi či miestnymi partnermi, zlepšovaním poznatkov a koordinácie medzi rôznymi úrovňami, výmenou informácií a vzájomným učením sa, ako aj zlepšovaním komunikácie medzi európskymi a vnútroštátnymi partnermi v oblasti vzdelávania;
 2. využívať príležitosti európskeho procesu opätovného zavedenia sociálneho dialógu a pracovného programu ESSDE na zlepšenie ich dialógu a kvality diskusie aj v rámci procesu európskeho semestra;
 3. naďalej zapájať ich príslušných členov do činností budovania kapacít a projektov zameraných na:
 4. propagovanie odvetvového sociálneho dialógu vo vzdelávaní na základe jasných cieľov, vzájomnej dôvery, rešpektu a spolupráce;
 5. posilnenie pokrytia a reprezentatívnosti výboru ESSDE;
 6. prispievanie k posilňovaniu a podpore vnútroštátneho sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v školstve;
 7. poskytnutie konštruktívnych príspevkov pre rôzne európske politické iniciatívy, ktoré majú vplyv na odvetvie vzdelávania, spoločným riešením tém dohodnutých v rámci pracovného programu ESSDE na roky 2016 – 2017;
 8. aktívne propagovať toto vyhlásenie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, rešpektujúc vnútroštátne a regionálne štruktúry v odvetví vzdelávania.

Európski sociálni partneri vo vzdelávaní tiež vyzývajú Európsku komisiu, aby pomohla členským štátom pri zavádzaní a monitorovaní účinného sociálneho dialógu vo vzdelávaní a zaistila angažovanosť (európskych) odvetvových sociálnych partnerov vo vzdelávaní pri tvorbe politiky v oblasti vzdelávania.

 

Toto vyhlásenie bolo prijaté na plenárnom zasadnutí európskeho odvetvového sociálneho dialógu v školstve (ESSDE) 8. novembra 2016.

Brusel, 8. novembra 2016

 

Daniel Wisniewski a Martin Rømer

Generálny tajomník a Európsky riaditeľ

EFEE ETUCE