Stanovisko NKOS k Návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti.

24.11.2011 14:13

NKOS jednoznačne odmieta predložený Návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti. Vláda vo svojom Programe uviedla že „za najdôležitejší cieľ považuje vytvárať predpoklady pre zvyšovanie kvality života občanov a životnej úrovne", avšak týmto zákonom sa životná úroveň podstatne zhorší.

NKOS považuje za nesprávne a neprijateľné snahu vlády zvaliť celú záťaž financovania verejných sociálnych systémov na plecia občanov. Je v rozpore so sociálnou politikou ekonomicky vyspelého štátu a aj s medzinárodno-právnymi záväzkami štátu vyplývajúcimi z Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č.102 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia a z ďalších noriem, ktorými je SR viazaná. K predloženému Návrhu zákona, ktorým sa podstatným spôsobom menia príspevky na dôchodkové a nemocenské poistenie ako aj podmienky výplaty dávok, neboli predložené žiadne poistno-matematické prepočty. Tým boli opätovne porušené Dohovor MOP.

Po prípadnom prijatí tohto Návrhu zákona bude Slovensko jedinou krajinou v Európskom spoločenstve, v ktorej sú zamestnávatelia sú oslobodení od plnenia svojej sociálnej zodpovednosti.

NKOS považuje tento Návrh zákona za nezodpovedné a asociálne experimentovanie na občanoch. Celá populácia Slovenska sa stáva skupinou pokusných králikov, na ktorých si chce súčasná vláda odskúšať fungovanie modelu skrytého zvyšovania daňového zaťaženia a súčasne likvidácie základných sociálnych istôt občanov, napriek tomu, že sú zakotvené v Ústave SR a v spoločnej legislatíve EÚ.

V zmysle programu EÚ „Otvorená metóda koordinácie dôchodkov" je štát povinný zabezpečiť finančnú udržateľnosť priebežne financovaného dôchodkového systému ako hlavného zdroja dôchodkov občanov. V predloženom Návrhu zákona štát navrhuje presunutie 9 %z celkového objemu odvodov na dôchodkové poistenie do štátneho rozpočtu. Zvýši sa tým súčasný dvoj-miliardový deficit dôchodkového poistenia v každom ďalšom roku o ďalších 1,5 miliardy eur. Takýto postup vlády je určite v rozpore s vyššie uvedeným programom EÚ. Následkom nedostatku prostriedkov v dôchodkovom fonde je znižovanie všetkých dôchodkových dávok a predlžovanie dôchodkového veku- čo sa navrhuje už v tomto Návrhu zákona a tento proces bude pokračovať.

NKOS zásadne nesúhlasí s návrhom zmien v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré predkladateľ skryl v balíku novelizácií vyše stovky iných zákonov.Napriek tomu že pred siedmimi rokmi bola prijatá reforma sociálneho poistenia a to takmer rovnakou pravicovou vládou akú máme v súčasnosti, predkladá pravicové politické zoskupenie ďalšiu reformu, ktorá

  • likviduje akúkoľvek transparentnosť sociálnych systémov,
  • dlhodobo zníži dôchodkové dávky pre budúcich dôchodcov,
  • zvýši dôchodkový vek (stredná dĺžka dožitia nie je relevantná pre skupinu dôchodcov),
  • zníži mieru valorizácie (rast miezd sa neprejaví na dôchodkoch - rozpor s MOP),
  • zníži započítaný príjem (OMB) pri výpočte dôchodku,
  • zníži dôchodkovú hodnotu,
  • určí strop pre dôchodkového dávky,
  • nie je verejná diskusia, 
  • zníži príjem SP odobratím 9 % z celkového objemu odvodov.

NKOS nesúhlasí so zrušením garančného poistenia a zrušením fondu solidarity. Rovnako nesúhlasíme s nižšou valorizáciou dôchodkov, s nižším osobným mzdovým bodom, s redukovanou aktuálnou dôchodkovou hodnotou, s nivelizáciou novopriznávaných dôchodkov, s nižšími odvodmi pre vysokopríjmových poistencov, s permanentným zvyšovaním dôchodkového veku. Nesúhlasí ani so znížením dávky v nezamestnanosti, opäť pod hranicu stanovenú Dohovorom MOP. NKOS vidí v predloženom Návrhu zákona perspektívne ožobračovanie mladej generácie zakotvením nižších dôchodkov priznávaných po roku 2033 (postihne ľudí mladších ako 40 rokov).

Predloženým Návrhom zákona slovenská vláda spôsobí zvýšenie deficitu vo verejnom sociálnom zabezpečení a zdravotnom poistení.Výpadok vo financovaní verejných poisťovní nutne povedie k znižovaniu kvantitatívnej aj kvalitatívnej úrovne sociálnych dávok a služieb. Predmetné zníženie dávok a služieb budú musieť občania saturovať zo svojich čistých príjmov. Teda, predkladateľom Návrhu zákona deklarovaná téza o neznižovaníčistých príjmov občanov je zavadzajúca; v skutočnosti ide len o časový posun zvýšených výdavkov občanov na sociálne a zdravotné služby a teda reálny pokles ich čistých príjmov.

Návrh zákona, okrem iného, značne zvýši administratívnu záťaž všetkých dotknutých subjektov štátnej aj súkromnej sféry z dôvodu veľmi rozsiahlych zmien veľkého množstva právnych predpisov. Napriek argumentom o zjednodušení sociálnych systémov, opak je pravdou, všetky systémy sa skomplikujú a najmä budú absolútne neprehľadné.

NKOS nepovažuje za legislatívne ani vecne prijateľné, aby jedným zákonom bolo zmenených 110 iných právnych predpisov. Zákon, tak ako všetky obsiahle právne predpisy by mal byť doplnený o Obsah s chronologickým zoznamom doplnených a zmenených právnych predpisov.