Stanovisko NKOS k prijatiu novelizovaného Zákonníka práce.

24.11.2011 14:09

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska dáva nasledovné stanovisko k prijatiu novelizovaného Zákonníka práce, ktorý bol schválený v NR SR a nadobudol platnosť 1. 9. 2011.

Schválený zákon bol vypracovaný bez hlbšej analýzy platnej právnej úpravy a bez objektívneho posúdenia existujúcich podmienok zamestnávania. Niektoré ustanovenia vyvolávajú odôvodnené pochybnosti, že sú protiústavné. Zákon bol prijatý ani nie nadpolovičnou väčšinou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V NR SR bol prijatý paragraf 230 ods. 3, ktorý je pre činnosť NKOS likvidačný. Jeho znenie je: Povinnosťou odborovej organizácie preukázať, že najmenej 30% zamestnancov zamestnávateľa je organizovaných v tejto odborovej organizácií.

Povinnosť, ktorú zákon ukladá odborovej organizácií, aby preukázala, že 30% zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácií Nezávislé kresťanské odbory Slovenska považujú za protiústavnú. Základnou funkciou odborových organizácií je ochrana hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov a ich zastupovanie vo vzťahoch k zamestnávateľovi. Schválené ustanovenie o povinnosti odborovej organizácie, aby preukázala, že najmenej 30%zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných, je podľa názoru NKOS v rozpore s článkom 37 ods.3 Ústavy SR, nakoľko ide o neodôvodnenie obmedzenie činnosti odborových organizácií. Preukazovaniečlenstva v odboroch je v rozpore s povinnosťami týkajúcimi ochrany osobných údajov zamestnancov.

NKOS navrhuje riešiť tento paragraf a to dvoma spôsobmi:

  1. Podanie na Ústavný súd, kde je potrebných 30 podpisov členov Národnej rady z rôznych politických strán.
  1. Malou novelizáciou Zákonníka práce, vypustením tohto paragrafu.