Stratégie v oblasti BOZP Nezávislých kresťanských odborov Slovenska a Európskej Únie

12.07.2012 21:26

Politika v oblasti BOZP nie je len záležitosťou zákonov a právnych predpisov – tie tvoria jej základ a musia sa uplatňovať na úrovni pracoviska. Ak sa však majú dosiahnuť merateľné zlepšenia pracovných podmienok a znížiť počet pracovných úrazov a chorôb z povolania, je potrebné skombinovať ich s ďalšími nástrojmi, napríklad sociálnym dialógom, osvedčenými postupmi, zlepšovaním informovanosti, sociálnou zodpovednosťou podnikov, hospodárskymi stimulmi a začleňovaním. 

Na úrovni EÚ bol prijatý holistický prístup v oblasti BOZP vo forme stratégií Spoločenstva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Súčasná stratégia Spoločenstva je zameraná na dosiahnutie 25 % zníženia pracovných úrazov v EÚ do roku 2012. Dosiahnutie tohto cieľa vyžaduje účasť všetkých subjektov na všetkých úrovniach – európskej, národnej, miestnej a na úrovni pracovísk. 

Kľúčovou koncepciou a základným pilierom na dosiahnutie cieľov tejto stratégie Spoločenstva je vývoj a realizácia súdržných vnútroštátnych stratégií v členských štátoch EÚ. 

Posun smerom k stratégiám, ktoré sa opierajú o informácie, je globálny. Organizácia MOP prijala v roku 2006 podporný rámec pre bezpečnosť a zdravie pri práci, Svetová zdravotnícka organizácia prijala globálny akčný plán pre zdravie zamestnancov na roky 2008 – 2017. Stratégie týkajúce sa BOZP prijalo taktiež mnoho krajín mimo EÚ, čím preukázali jasné celkové smerovanie a stanovili priority BOZP vo svojich krajinách. 

 

 

NKOS sa pri plnení úloh BOZP prispôsobuje normám a právnym predpisom EÚ. (Milan Tóth, inšpektor BOZP)