"Strategies for workers' organisations to design employment and social policy with European funding possibilities" Budapešť 17. – 19. 9. 2014

23.09.2014 22:09

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – podpredseda ZO NKOS U.S.Steel Košice Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS                              a zástupcovia z 11 krajín Európy. Začiatok seminára otvoril prezident MOSZ p. Imre Palkovics, kde zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Potom mala príhovor p. Roswitha Gottbehüt, generálna sekretárka EZA. Nasledovali informácie o národných aktivitách financovaných z európskeho sociálneho fondu na nasledujúcich 7 rokov. Po nich nasledovala správa, ktoré podala p. Liliana Zugo z EÚ komisie o podpore EÚ pre úspešnú realizáciu projektov v konkrétnych štátoch. Poobede nasledovali správy z jednotlivých krajín. Za NKOS predniesol správu  p. Milan Tóth ml. v ktorej spomenul, že NKOS momentálne nepracuje na žiadnom projekte dotovanom z európskeho sociálneho fondu, ale že v budúcnosti má NKOS záujem sa podieľať na týchto projektoch, ale len v spolupráci.  Po týchto správach nasledovala diskusia. Druhý deň seminára otvoril so svojou prednáškou p. Norbert Klein z EZA na tému: Možná úloha EZA v podpore realizácie národných projektov a jej úloha pri výmene informácií o výsledkoch  zrealizovaných projektov. Nasledovala prednáška, ktorú predniesol  p. Silviu Ispas z IFES na tému: Odporúčania pre úspešne realizovanie národných projektov a možnosti využitia podpory z EZA pri realizácií týchto projektov. S poslednou prednáškou vystúpila p. Adrianna Soos z MOSZ, kde predstavila projekt MOSZ: Goodtraining. Goodtraining je internetový portál pre zamestnancov, kde si môžu zamestnanci nájsť vhodný tréningový program pre ich profesiu. Na záver sa p. Roswitha Gottbehüt, generálna sekretárka EZA poďakovala všetkým delegátom za účasť a vyzvala na užšiu spoluprácu pri navrhovaní a realizácií projektov. (Informuje Milan Tóth)