Stretnutie lídrov hnutí, združení a spoločenstiev s otcom biskupom Oroschom v Trnave

06.12.2014 20:29

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 4. decembra 2014 na biskupskom úrade v Trnave. Jeho cieľom bolo vzájomné spoznanie sa a informovanie. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia týchto hnutí, združení a spoločenstiev:

Diecézne centrum mládeže Trnavskej arcidiecézy, hnutie fokoláre, bratstvo laikov sv.Dominika v Trnave, Centrum pomoci pre rodinu, OZ Samaria, Máriina légia, Františkánsky svetský rád, Záujmové združenie RODINA, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS), manželské stretnutia, Združenie katolíckych škôl Slovenska, Lachaj Roi, Aggeus, HKR - Hnutie kresťanských rodín, Spoločenstvo Katedrálnici, Betel, spoločenstvo Barankovej Krvi, Modlitby matiek, Liga par paru,Misijne zduženie Ducha Svätého, Komunita Barankovej Krvi a Katolicka charizmatická obnova, eRko, Hnutie Svetlo-Život, Saleziánski spolupracovníci.

NKOS  Trnavskej arcidiecézy zastupoval Milan Martinák, ktorý si pripravil doleuvedenú informáciu o NKOS, z ktorej pre veľké množstvo účastníkov a tým obmedzený čas, predniesol len túto časť prezentácie NKOS:

.

Existencia NKOS umožňuje kresťanom organizovať sa v oblasti, ktorá je pre  každého pracujúceho človeka životne dôležitá a to v oblasti pracovnoprávnej, v mzdovej oblasti, v oblasti sociálneho zabezpečenia a v oblasti bezpečnosti a hygieny pri práci. Odbory nie sú charitatívnou organizáciou, ale pôsobia preventívne, aby ľudia neupadli do hmotnej núdzi tak, aby boli odkázaní na charitu. Kresťanské odbory sa odlišujú od iných odborov hlavne tým, že aplikujú vo svojej činnosti kresťanské myšlienky a Božie prikázanie lásky k blížnemu v praxi. Ako kresťania, nevenujú kresťanské odbory pozornosť len materiálnym veciam ale venujú pozornosť aj ľudským, duchovným a mravným hodnotám.

Vo svojej činnosti sa NKOS riadia kresťanským sociálnym učením, ktoré pokladá za dôležité angažovanie kresťanov v organizáciách usilujúcich o spravodlivosť a pokoj. Svätý otec Ján Pavol II. nás za svojho života nabádal slovami „Neostávajme na okraji spoločnosti, ale snažme sa aktívne vnášať kresťanskú náuku i do verejného života“. V encyklike  „Laborum excerzens“ zdôrazňuje, že pracujúci majú právo združovať sa vo zväzkoch, ktoré majú za úlohu obranu životných záujmov zamestnancov. Takéto zväzky sa nazývajú odbory.

Stretnutia sa zúčastnila i predsedníčka FKI Katka Hulmanová a zasadanie viedla Dominika Hricová z FKI. Okrem otca arcibiskupa Jána Oroscha bol na stretnutí aj otec gr.-kat. biskup Peter Rusňák a riaditeľ arcidiecézneho školského úradu v Trnave, d.p. Ján Hallon. Už v príhovore počas sv. omše zdôraznil otec arcibiskup, že cirkev i kresťanské spoločenstvá majú byť otvorené pre ľudí.

Prítomní boli informovaní o plánovanom národnom pochode pre život, ktorý sa má uskutočniť 20. septembra 2015, na ktorý sa treba vopred pripraviť i prihlásením sa do dobrovoľníckej činnosti v rámci tejto akcie. Rovnako sa treba pripraviť na referendum o rodine.

Na rozhovory medzi účastníkmi nebol vyhradený čas. Po stretnutí kontaktoval zástupca NKOS, ktorý je členom ZPŠaV NKOS zástupkyňu Združenia katolíckych škôl Slovenska, sestru sv. Kríža Henrietu z materskej školy v Trnave, ktorá zastupovala ZKŠS ako členka rady ZKŠS, kde je v súčasnosti predsedom pán Ján Horecký zo ZŠ v Bratislave. Sledoval tým možnosť obnovenia kontaktov  ZKŠS so ZPŠaV NKOS ktoré boli v minulosti, počas pôsobenia bývalého predsedu, pána Draveckého. Informácie o ZKŠ možno nájsť na webovej stránke www.zks.sk .V zozname spoločenstiev FKI však NKOS nie sú uvedené. Informácie o ZKŠS možno nájsť na www.zkss.sk.

 (Spracoval: Milan Martinák)