Štrukturálne zmeny na trhu práce: Výzva pre mladých a vzdelávací systém, Otočec, Slovinsko 6. – 7. 11. 2015

20.11.2015 19:59

Prvý deň seminára sa účastníci presunuli na strednú obchodnú školu, kde im bola prezentovaná výroba vonných sviečok a výroba mydiel študentmi. Študenti si založili aj vlastné firmy, pomocou ktorých svoje výrobky predávajú a tak dosiahnu aj praktické vedomosti.  Daný odbor sa končil bez maturity. Študenti nemali žiadne učebnice, ani domáce úlohy ani žiadne testy a písomky. Druhý odbor sa končil maturitou a študenti si taktiež zakladali firmy, mali v škole vyhradený priestor na svoju činnosť a fiktívne obchodovali s inými firmami na školách v Slovinsku. Táto forma výučby je veľmi populárna a študenti chodia aj na stáže do reálnych firiem.

Po návšteve strednej školy sa účastníci seminára presunuli do centra - business inkubátora.  Boli informovaní o činnosti centra, ktoré pomáha mladým podnikateľom, ktorý majú dobré nápady, ale nevedia ich v praxi realizovať a nemajú vedomosti o fungovaní firiem. Ako názorný príklad uviedli nápad jedného absolventa vysokej školy, ktorý navrhol najľahší tetovací strojček na trhu a s pomocou ľudí z centra sa im podarilo aj reálne rozbehnúť výrobu a predaj.

V popoludňajších hodinách seminár zahájili: p. Janez Cigler Kralj – prezident NSi, p. Rok Prešern – riaditeľ inštitútu Dr. Janeza Evangelista, Matej Cepin - riaditeľ Sociálnej Akadémie a p. Klemen Štibelj – EZA kde privítali účastníkov seminára.

Po privítaní účastníkov nasledovali prednášky p. Tina Kampla – prezidenta národného koncilu mladých v Slovinsku a p. Sebastiana Baranskeho – prezidenta platformy mladých v EZA na tému: Ako pomôcť mladým ľudom pri vstupe na trh práce.

Druhý deň seminára zahájil štátny sekretár ministerstva práce Slovinska p. Peter Pogačar s prednáškou na tému: Aké sú štrukturálne zmeny na trhu práce v Slovinsku a ako sa dotknú mladých ľudí. Vo svojej prednáške predniesol zámer ministerstva aplikovať nemecký duálny model vzdelávania na slovinské školstvo., avšak táto aplikácia si bude vyžadovať určitý čas a aj úpravy, aby sa prispôsobila potrebám trhu práce v Slovinsku. Spomenul taktiež veľký problém a to že slovinské vysoké školy chrlia veľký počet absolventov a ponuka práce nedokáže nájsť uplatnenie pre väčšiu časť absolventov, ďalší problém je že málo mladých ľudí má záujem o robotnícke profesie a s tým spojené aj štúdium.

Po jeho prednáške prebehla panelová diskusia, kde odpovedal na otázky hlavne domácich účastníkov seminára.

Ďalej v programe nasledovala prednáška p. Helmuta Skalu – koordinátora vzdelávacích programov EZA a p. Rolanda Gangla – prezidenta únie odborného vzdelávania a trénovania učiteľov v Rakúsku na tému: Prehľad štrukturálnych zmien na trhu práce za posledné obdobie a štrukturálna nezamestnanosť v krajinách EÚ. Vo svojich prednáškach hovorili o systéme duálneho vzdelávania v Nemecku a v Rakúsku a ako príklad uviedli spoluprácu stredných a vysokých škôl s automobilkou BMW v Rakúsku, kde si už automobilka vychováva svojich budúcich zamestnancov. Po ich prednáškach nasledovala panelová diskusia.

Program seminára pokračoval s prednáškou p. Marii Reiny Martin – výkonná sekretárka FIDESTRA a p. Larsa Thiesa – projektového manažéra programu celoživotného vzdelávania v Nemecku na tému: Ako sa vzdelávací systém prispôsobil štrukturálnym zmenám v Portugalsku a v Nemecku. 

Na záver seminára nasledovala diskusia so zástupcami zamestnaneckého servisu v Slovinsku a univerzitného centra kariérneho poradenstva o situácii na trhu práce v Slovinsku. V diskusii informovali o svojich činnostiach, o ich snahe nájsť mladým ľudom prácu, zlepšiť ich prezentačné zručnosti a vyškoliť ich, aby sa vedeli lepšie predať na pracovných pohovoroch. 

Predseda NSi, organizátor seminára p. Janez Cigler Kralj poďakoval všetkým účastníkom za účasť na seminári. Za NKOS sa seminára zúčastnili Ing. Milan Tóth  - generálny tajomník NKOS a Ing. Marián Sasák - predseda CRK. (Informuje Ing. Milan Tóth)