Svetový deň dôstojnej práce

07.10.2017 13:16

Od roku 2008 pripadá Svetový deň za dôstojnú prácu (World Day for Decent Work, WDDW) na 7. októbra. Cieľom je presadzovať dôstojné pracovné podmienky a zároveň upozorniť na opatrenia medzinárodného pracovného práva.

Dôstojná práca je práca, ktorá vychádza zo štyroch kategórii základných zásad a práv pri práci, a to: sloboda združovania a účinné uznanie práva kolektívne vyjednávať, odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce, účinné zrušenie detskej práce, odstránenie diskriminácie, ak ide o zamestnanie a povolanie. Podľa MOP dôstojná práca zhmotňuje túžbu ľudí počas ich produktívneho života. Zahŕňa pracovné príležitosti, ktoré sú produktívne a ktoré zabezpečia spravodlivý príjem,/ bezpečnosť na pracovisku/ a sociálnu ochranu pre rodiny,/ lepšie vyhliadky na osobný rozvoj a sociálne začlenenie,/ slobodu pre ľudí,/ aby hovorili o svojich obavách, aby sa organizovali a zúčastňovali sa na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich životy,/ a rovnosť príležitostí a zaobchádzania pre všetky ženy a mužov. 

ZPŠaV NKOS  na svojom zasadnutí Predsedníctva prerokuje problematiku BOZP vo svetle vytvárania podmienok pre dôstojnú prácu v školstve. (Informuje Ľubica Černá)