The Eco-Social Market Economy: A Perspective for the Countries of South East Europe. Using European Solidarity to drive the integration of all Western Balkan Countries.

29.06.2015 20:24

V dňoch 18.-.21.6.2015 v Dubrovníku uskutočnila 27.konferencia KGZENa tejto konferencii  sa zúčastnili Milan Tóth – tajomník NKOS, Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS a zástupcovia z 2 krajín EÚ, 4 kandidátskych krajín na vstup do EÚ a 2 krajín mimo EÚ. Celkový počet účastníkov bol 69, z toho bolo 7 lektorov. Priebeh konferencie a tlmočenie bolo zabezpečené v štyroch jazykoch. Konferencia sa začala dňa 18. 06. 2015 o 17:00 registráciou účastníkov. Konferenciu otvoril p. Dr. Norbert Schnedl - ÖZA, ktorý zároveň privítal aj všetkých účastníkov konferencie. Po ňom privítali účastníkov aj p. Darko Maras – NHS, p. Bartho Pronk – prezident EZA, p. Andreas Gjecaj – ÖZA a p. Fritz Neugebauer – ÖZA. Druhý deň konferencie otvoril p. Dr. Norbert Schnedl – ÖZA s prednáškou na tému: Aplikovanie EÚ solidarity na podporu integračných snáh vstupu do EÚ pre všetky balkánske štáty. Ďalej vystúpil p. Pierre – Jean Coulon zástupca EESC s prednáškou:  integračne snahy na vstup do EÚ z pohľadu balkánskeho združenia štátov EESC. Po ňom nasledovala prednáška p. Norberta Kleina – EZA na tému: integračne snahy balkánskych krajín na vstup do EÚ z pohľadu EZA. V popoludňajších hodinách podal p.  Dr. Valentin Inzko – vysoký predstaviteľ  pre Bosnu a Hercegovinu správu o hospodársko – politickej situácii v Bosne a Hercegovine. Ďalej vystúpil s prednáškou p. profesor Milan Katuninec – prorektor univerzity v Trnave na tému: Etické základy pre vytvorenie udržateľného rastu v rámci sociálno - trhového hospodárstva ako hodnotná sila pre integráciu balkánskych krajín do EÚ. Po prestávke vystúpil p. Alfred Zankanella – teológ s prednáškou na tému: Kultúrne rozdiely, tolerancia – kresťanské sociálne učenie ako základne faktory pre integráciu balkánskych krajín do EÚ. Nasledovali správy z jednotlivých zúčastnených krajín konferencie. Za slovenskú stranu predniesol správu p. Ing. Milan Tóth – tajomník NKOS. K podaným jednotlivým správam prebiehala plodná diskusia. Ďalej vystúpila p. Marija Hanzevacki – generálna tajomníčka NHS na tému: Úspešný model spolupráce a partnerstva z pohľadu hostiteľskej krajiny - Chorvátska. Posledný deň zhodnotil a uzavrel konferenciu p. Dr. Norbert Schnedl – ÖZA, kde poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a vyzval ich k väčšej solidarite a podpore integračných snáh balkánskych krajín pre vstup do EÚ. (Informuje Ing. Milan Tóth, tajomník  NKOS)