The role of social partnership in protecting jobs and facilitating employment

12.11.2012 19:29

Správa zo semináru, konaného 8. – 10. 11. 2012 v Budapešti. Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS, Marián Sasák – predseda kontrolnej komisie NKOS a Ing. Milan Tóth – člen NKOS. Účastníkov seminára privítal prezident MOSZ p. Imre Palkovics. Na začiatku konferencie vystúpil zástupca štátneho sekretára ministerstva Dr. Kolos Kardkovács, potom nasledovala prednáška Dr. Adrianna Soós – tréningový špecialista MOSZ. Nasledovala spätná väzba v ktorej vystúpili zástupcovia MOZS so svojimi pripomienkami a postrehmi. Po prestávke nasledovala prednáška Dr. Sári Felszeghi na tému: Prepojenie medzi zdravotným stavov a schopnosťou zamestnať sa. Druhý deň seminára otvoril p. Ferenc Rolek – viceprezident združenia zamestnávateľov a priemyslu, po ňom nasledovala prednáška p. Jurgena Grandits s prednáškou: koopeŕacia sociálnych partnerov na trhu práce. Po prestávke vystúpil generálny sekretár FCG / OGB p. Andreas Gjecaj s prednáškou: ochrana pracovných miest- skúseností z Rakúska. Po ňom nasledovala prednáška NKOS, ktorú prednášal p. Milan Tóth – člen NKOS na tému: Návrhy NKOS na zníženie nezamestnanosti a vývoj od zmeny vlády. V prednáške poukázal na pripravovaný projekt vlády na zníženie nezamestnanosti pre mladých do 29 rokov a pre ľudí nad 50 rokov. Nasledovala spätná väzba a po nej krátke prezentácie zástupcov z Čiech, Rumunska, Slovinska a Španielska. (Ing. Milan Tóth, účastník)    

The_Slovak_trade_unions_proposals_to_curb_the_high_unemployment (1) (1).doc (109 kB)