Trendy migrácie a mobility v južných štátoch EÚ a v stredomorských krajinách

23.05.2015 14:11

Pod hore uvedeným názvom sa konal v dňoch 13.-15. mája 2015 v Ríme seminár cyperskej odborovej organizácie DEOK v spolupráci s EZA. Na seminári bol prítomný generálny tajomník DEOKu Diomides Diomidous a prezident AZA Bartho Pronk. Na seminári boli prednesené správy o situácii migrantov účastníkmi z jednotlivých pozvaných krajín. Za NKOS predniesol správu Ľuboš Martinák, ktorý hovoril o situácii migrantov na Slovensku a perspektívach ich umiestnenia a začlenenia do spoločnosti. Uviedol, ktoré štátne a mimovládne organizácie pracujú v oblasti migrácie a aké sú podmienky pre cudzincov na trhu práce. Uviedol, že i keď Slovensko, tak ako viaceré krajiny EÚ neakceptovalo návrh  komisie EÚ na rozdelenie utečencov do 25 krajín, je pripravené, podľa vyjadrenia vlády SR, na príliv utečencov z Ukrajiny v prípade rozšírenia vojenského konfliktu. Slovenskí odborári a mimovládne organizácie sa však prihovárajú za väčšiu otvorenosť ľuďom, ktorí žiadajú bezpečie v európskych štátoch.Vesselin Mitov z Bulharska začal svoju prednášku s označením Bulharska za krajinu chudobných pracujúcich, s priemerným platom 300 Eur, čo Bulharov motivuje k emigrácii. Uviedol. že im chýbajú špecialisti pre určité povolania, napr. zdravotné sestry a poukázal na neradostnú situáciu dôchodcov s dôchodkom niečo nad 100 Eur. Eero Mikenberg z Lotyšska uviedol, že  ich krajina nie je zaujímavá pre prisťahovalcov. Žije tam však väčšie množstvo Rusov, ešte z obdobia bývalého Sovietskeho zväzu. Estónci odchádzajú za lepšou prácou do Fínska, kde je jazyk podobný ich jazyku.

Herbert Metzger z Nemcka, viceprezident EZA, hovoril o histórii migrácie v Nemecku. Začal tým, že po druhej svetovej vojne musela krajina prijať osem miliónov Nemcov, ktorí boli zo susedných krajín do Nemecka násilne deportovaní. V Nemecku sa po vojne začínal rozvíjať priemysel a pre potrebu pracovných síl posielali továrne autobusy do Turecka, aby odtiaľ priviezli potrebných pracovníkov. To nadobudlo neskôr veľké rozmery do Nemecka začali prichádzať pracovať nielen Turci ale aj občania vtedajšej Juhoslávie. nešlo tu o politický azyl, ale len o prácu. Po páde berlínskeho múra sa presťahovalo do západného Nemecka aj veľa východných Nemcov, pre väčšiu nezamestnanosť, ktorá tam pretrváva doteraz.. Neskôr nastal ďalšia vlna prisťahovalcov Nemcov z východoeurópskych krajín: z Rumunska, Kazachstanu, Poľska, Maďarska a z iných krajín. Nastalo tiež veľké prisťahovalectvo z bývalých komunistických krajín a stále sa zvyšujú počty utečencov z Ázie a z Afriky. (Spracoval: Ľuboš Martinák)