Trvalý rozvoj v Európe v oblasti energie – Vytváranie pracovných miest

19.05.2016 05:05

V dňoch 6.- 8. mája 2016 sa konal seminár organizácie AFB z Južného Tirolska v spolupráci s EZA v talianskom meste Bressanone. Konal sa pod názvom „Trvalý rozvoj v Európe v oblasti energie – Vytváranie pracovných miest". Za NKOS sa ho zúčastnili Milan Martinák a Ľuboš Martinák.

Prednášky boli zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré budú musieť v blízkej budúcnosti nahradiť vyčerpateľné, tzv. fosílne palivá (uhlie, ropa a pod.) a jadrové palivá. Využívanie obnoviteľných zdrojov má pozitívny vplyv na  životné prostredie a na nárast pracovných príležitostí pri ich výstavbe a prevádzke. Prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín a tým k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva.

K obnoviteľným zdrojom energie patrí biomasa, veterná energia, vodná energia, slnečná energia a v menšej miere aj energia morských vĺn a geotermálna energia.

K biomase patrí drevo, slama a iné. Využíva sa hlavne drevný odpad. Priame využitie biomasy sme mohli sledovať v rámci exkurzie pri Bressanone, kde spracovávajú drevný odpad. Energia získaná z dreva sa tu využíva na vykurovanie budov v Bressanone, na výrobu elektrickej energie a na výrobu plynu pre priemyselné účely.

Energia vetra má vzniká zahrievaním vzduchu, čím prichádza k jeho prúdeniu okolo zeme. Veterné elektrárne sa stavajú nielen na suchej zemi, ale i na morskom dne, ako napr. v Dánsku a Veľkej Británii. Nevýhodou ich stavby je dlhá doba návratnosti vložených investícií, ktorá je až 20 rokov.

Vodná energia má svoj pôvod vo vyparovaní vodných plôch morí a oceánov. Pokrýva celosvetovo viac ako 18 %  vyrobenej elektrickej energie. Návratnosť vložených investícií je 10 až 15 rokov. Vo vodných elektrárňach možno rýchlo reagovať na zmenu záťaže pri odbere elektrickej energie.

Zo slnečnej energie získavame elektrickú energiu pomocou fotovoltaických článkov a tepelnú energiu pomocou tepelných kolektorov, ktoré sa montujú najmä na strechách budov. Hlavnou prekážkou uplatnenia fotovoltaických článkov je v súčasnosti ich cena.

V prednáškach bol kladený dôraz aj na architektúru stavby budov, tak aby boli stavané s nízkou až nulovou spotrebou energie. To sa dosahuje okrem používania tepelno-izolačných materiálov tiež používaním fotovoltaických článkov a tepelných kolektorov na ich strechách. Ako príklad bolo uvedené gymnázium v Diedorfe v Nemecku, ktoré pracuje dokonca s prebytkom elektrickej energie, ktorú dodáva do siete.

Priaznivý vplyv na životné prostredie majú aj zmeny v dopravných prostriedkoch, kde sa prechádza na elektromobily a preferuje sa preprava hromadnými dopravnými prostriedkami, verejnou dopravou. (Spracoval: Milan Martinák)