Učiteľské odborov bojujú proti predčasnému opúšťaniu školskej dochádzky pomocou informačno - komunikačných technológií

02.10.2013 10:45

Dňa 20. septembra 2013 sa konal seminár na uvedenú tému, ktorého sa zúčastnil za ZPŠaV  NKOS Ľuboš Martinák, ktorý vypracoval túto správu:

Podpora mladých ľudí a rozvoj ich talentov prispieva k ich lepšiemu začleneniu  na trhu práce, čo prospieva im samotným, ako aj ekonomike spoločnosti, v ktorej žijú. Výrazné zníženie  počtu mladých ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku je preto kľúčovou otázkou. Zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky žiakov nie je len záležitosťou školy i keď má škola v tomto kľúčovú úlohu, ale aj politík sociálnych záležitostí, mládeže, rodiny, zdravia, miestnej komunity, zamestnanosti a mimoškolského vzdelávania.

Komplexné politiky proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky by sa mali zameriavať na prevenciu, intervenciu a kompenzáciu.

Prevencia

Vďaka prevencii sa predchádza vzniku podmienok, za ktorých sa môžu dať do pohybu procesy vedúce k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Sem možno zaradiť:

 • zvýšenie účasti na vzdelávaní a starostlivosti dobrej kvality v ranom detstve, aby sa deťom ponúkol dobrý štart v oblasti vzdelávania
 • systematická jazyková podpora detí z migračného prostredia, aktívna politika zrušenia rasovej segregácie
 • zlepšenie kvality a postavenia sústavy odborného vzdelávania.
 • zlepšenie výsledkov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a z vrstiev s nízkym stupňom vzdelania dosiahnutého v škole
 • podporovanie škôl, ktoré začleňujú rómskych žiakov a ktoré zároveň zlepšujú kvalitu napríklad mimoškolskými činnosťami
 • cielená podpora školám v znevýhodnených oblastiach
 • zlepšenie nástrojov na zníženie počtov žiakov  opakujúcich ročník
 • zlepšovanie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a flexibilitu prístupu do škôl
 • monitoring problému záškoláctva a vynechávania školy a včasná identifikácia záškoláctva a rizikových detí
 • rozvíjanie úlohy miestnej komunity v prevencii
 • zvýšenie kooperácie so zamestnávateľskými zväzmi a partnermi v odbornom vzdelávaní
 • zlepšenie spolupráce s rodičmi detí s rizikom ESL

Intervencia

Pomocou intervencie sa už v skorom štádiu prekonávajú vznikajúce ťažkosti a vyvíja úsilie, aby tieto problémy nevyústili do odchodu zo školy. Intervenčné opatrenia môžu byť zamerané na celú školu či inštitúciu odborného vzdelávania alebo na jednotlivých žiakov, ktorým hrozí, že nebudú pokračovať vo svojom vzdelávaní alebo odbornej príprave.

Sem možno zaradiť:

 • zlepšovanie celkovej klímy v škole a vytváranie priaznivého prostredia na učenie.
 • systémy včasného varovania a lepšia spolupráca s rodičmi
 • prepojenie s mimoškolskými aktérmi
 • opatrenia zamerané na študentov sa týkajú mentorského alebo tútorského vedenia, učebných prístupov prispôsobených osobitným potrebám, zlepšeného usmerňovania a finančnej podpory, ku ktorej napríklad patria príspevky na vzdelávanie.
 • inštitúcie trhu práce by mali byť viac zapojené do poskytovania profesijného poradenstva mladým ľuďom.
 • riešenie problémov, ktoré deťom spôsobujú ťažkosti, k čomu môže patriť užívanie drog alebo alkoholu, nedostatok spánku, fyzické zneužívanie a trauma

Kompenzácia

V rámci opatrení kompenzácie sa osobám, ktoré odišli zo školy, ponúkajú príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu. Môžu nadobudnúť formu finančnej podpory alebo jej iných druhov. Ich cieľom je pomôcť mladým ľuďom, aby sa znovu zaradili do procesu bežného vzdelávania alebo aby sa im poskytla tzv. druhá šanca. Opätovné zaradenie do bežného školského procesu si často vyžaduje prechodné obdobie medzi predchádzajúcou negatívnou skúsenosťou so zlyhaním v škole a úspešnejším novým začiatkom.

 

Seminár bol zameraný v podstatnej miere na využívanie informačno - komunikačných technológií (IKT) pre boj proti predčasnému ukončeniu štúdia. I keď žiaci preferujú priamy styk s učiteľmi, majú aj IKT svoje miesto vo vyučovaní i keď slúžia iba ako doplnok vo vyučovaní, nemôžu byť náhradou za vyučovanie v triedach a sú časovo náročné.  Využívanie IKT však vyžaduje na to pripravených učiteľov, prístupnosť IKT žiakom, či už v škole, doma v internetových centrách alebo kaviarňach.  IKT sú dobrým motivačným prostriedkom pre žiakov, umožňujú štúdium na diaľku, hľadanie vedomostí na internete, kontakt rodičov so školou, ktorí majú možnosť získať i pomocou  IKT informácie o štúdiu ich detí sledovaním ich známok a dochádzky do školy a tým preventívne pôsobiť proti záškoláctvu. IKT umožňujú lepšiu integráciu chorých žiakov a žiakov so špeciálnymi potrebami pri vyučovaní, najmä telesne postihnutých žiakov,  mať väčšiu rôznorodosť žiakov v tej istej triede, väčší počet žiakov v triede, dobrú komunikáciu medzi pedagógmi a žiakmi a tiež medzinárodnú spoluprácu.