Úloha neformálneho vzdelávania v celoživotnom vzdelávaní. The role of non formal education in life long learning. (2009)

24.11.2011 15:30

Pod pojmom „celoživotné vzdelávanie“ je v krajinách EU označované  vzdelávanie počas celého života. Zahŕňa vzdelávanie občanov v predproduktívnom veku, ktorého základ tvorí vzdelávanie v školskom systéme a v produktívnom veku, spravidla profesionálne odborné vzdelávanie včítane vzdelávania v nezamestnanosti, a vzdelávanie v poproduktívnom veku života. Vzdelávacia politika je zameraná na dlhodobo strategické investovanie do vzdelania a do profesií, ktoré sú potrebné pre trh práce v súčasnosti i pre trh práce v blízkej budúcnosti. Preto sa na financovaní celoživotného vzdelávania podieľajú obce, štát, združenia (zväzy, spolky, spoločností, cechy, stavovské a odborové organizácie a pod.), verejnoprávne inštitúcie, nadácie, zamestnávatelia i samotní zamestnanci. Všetky tieto aspekty boli impulzom, aby sme usporiadali konferenciu týkajúcu sa uvedenej problematiky. Konferencia sa konala v Spišskej Kapitule v dňoch 4.-6.-2009. Zahraničnými hosťami konferencie boli: MICHALIS PAIKOUSIS (CYPRUS) a Blagovesta Babachkova (Bulharsko). Na konferencie okrem zahraničných hostí vystúpili: Ing. Denisa Havrila-Belanyi, z U. S. Steel Košice,  Doc. ThDr. Martin Uhaľ, PhD. z Teologickej fakulty, Ing. Strečková Anastázia z Domky a doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.