Úloha sociálneho dialógu v procese rozširovania EÚ a integrácia nových členských krajín

24.11.2011 14:43

V Gdansku (Poľsko) sa dňa  22. - 25. 9. 2011 organizoval seminár (SOLIDARNOŠČ) na tému Úloha sociálneho dialógu v procese rozširovania EÚ a integrácia nových členských krajín. Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth - viceprezident NKOS, Magdaléna Tóthová - NKOS a zástupcovia z ďalších 9 krajín. Seminár zahájil Jozef Mozolewski - viceprezident EZA

K jednotlivým bodom vystúpili zástupcovia z krajín: Litva, Rumunsko, Poľsko a Slovensko

  1. Hodnotenie účasti sociálnych partnerov v štruktúrach a procesoch EÚ dialógu
  2. Sociálny partneri v rozhodovacích procesoch spojených so štrukturálnymi fondmi a ďalších EÚ fondov
  3. Posúdenie fungovania právnych predpisov v oblasti kolektívneho vyjednávania a dohôd pred a po vstupe do EÚ.

Práca v skupinách - záverečná spoločná správa a zástupcovia jednotlivých krajín sa dohodli na ďalšej užšej spolupráci.

Milan Tóth, viceprezident NKOS