Úloha sociálnych partnerov v riešení výziev na trhu práce, Sibiu, Rumunsko - 21. - 23. September 2012

03.10.2012 07:04

Za účasti 3 člennej delegácie NKOS pod vedením viceprezidenta NKOS Milana Tótha, predsedu KRK Ing. Mariána Sasáka a Michaela Maňková.

Prvý deň seminára na tému „Úloha sociálnych partnerov riešení výziev na trhu práce“ otvoril úvodným slovom pán Silviu Espas (IFES, Rumunsko). Po privítaní účastníkov seminára nasledoval príspevok pani Arabely Piscociu (MMFPS, Rumunsko) na tému boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu pracujúcich v kontexte úlohy sociálnych partnerov pri implementácii EU stratégie 2020 v Rumunsku. Na tento príspevok naviazal príspevok pána Stan De Spiegelaere (HIVA, Belgicko), ktorý poukázal na výzvy ktorým čelia odborové organizácie v snahe zabrániť chudobe zamestnaných.

            Druhý deň otvoril príhovorom pán Norbert Klein (EZA, Nemecko), člen rady EZA, ktorý v krátkosti priblížil snahy a ciele EZA. Nasledoval blok príspevkov na tému úlohy sociálnych partnerov v rozvoji národnej a regionálnej zamestnanosti a sociálnej inklúzie, v ktorom záujem účastníkov vyvoval najmä príspevok pána Declana Dunne (Ballymun Whitehall Area Partnership, Írsko). Pán Dunne priblížil ako spolupracujú organizácie pracujúce na regionálnej úrovni so zástupcami regionálnej a štátnej správy, zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov a výborov pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu od miestnej až po národnú úroveň. Rumunskými reprezentantmi boli priblížené snahy o podobnú spoluprácu na miestnej úrovni v Rumunsku, tieto snahy sa však stretli s neúspechom z dlhodobého hľadiska práve kvôli nedefinovaniu jasného komunikačného kanálu s vyššími úrovňami štátnej moci a všeobecnej neochote partnerov. V poobedňajších hodinách potom účastníci seminára navštívili miestne projekty v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Boli priblížené projekty na podporu zamestnanosti organizované miestnou univerzitou a projekt pre školenie stredoškolských odborných učiteľov na najmodernejšie technológie.

            V poslednýdeň seminára sa účastníci seminára zadelili do pracovných skupín, v ktorých diskutovali na dané témy. Reprezentanti NKOS sa spolu s reprezentantmi Talianska a Portugalska zúčastnili pracovnej skupiny na tému „Mladí ľudia na trhu práce“. V rámci debaty reprezentanti priblížili situáciu mladých ľudí v ich krajinách. V závere tejto debaty bolo konštatované, že situácia zvýšenej nezamestnanosti[1] u mladých (do 26 rokov) bola zapríčinená vo všetkých  krajinách dvoma hlavnými faktormi: 1. disparitou medzi stále vysokou ponukou absolventov humanitných odborov a dopytom po absolventoch odborov s technickýcmi zamerianiami a 2. stále pretrvávajúcou hospodárskou a finančnou krízou. Po zhrnutí výsledkov pracovných skupín pán Marco Boleo (EFAL-MCL, Taliansko) v poslednom príspevku seminára „Latinský trojuholník“ priblížil príčiny vzniku hospodárskej krízy.

 

Milan Tóth - Viceprezident NKOS