V U.S. Steel Košice s.r.o sociálni partneri podpísali Dodatok č. 2 ku platnej Kolektívnej zmluve.

24.03.2017 20:59

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve U. S. Steel Košice s.r.o na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 podpísali minulý týždeň vo štvrtok 16. marca 2017 v prítomnosti kolektívnych vyjednávačov zástupcovia zmluvných strán - za Radu odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš, za ZO OZ NKOS KOVO – METAL U. S. Steel Košice Milan Beregszászi a za zamestnávateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., U.S. Steel Košice – SBS, s.r.o. a U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. – prezident a konateľ spoločnosti U. S. Steel Košice Scott Buckiso a viceprezident pre ľudské zdroje a konateľ spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Martin Pitorák. Dokument, ktorý rieši mzdovú oblasť, nadobudol platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť od 1. januára 2017. Dohodnuté mzdové úpravy platia od 1. apríla 2017. Každý z menovaných, ktorí podpísali tento dodatok mali možnosť sa k nemu ústne vyjadriť. Informácie o priebehu kolektívneho vyjednávania a kompletné znenie Dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve bolo uverejnené mimoriadnom vydaní Ocele východu, dňa 22. marca 2017. (Informuje Milan Beregszászi)