Voľný pohyb pracovníkov v EÚ a spravodlivý systém sociálneho zabezpečenia

02.10.2017 19:20

Seminár sa uskutočnil v slovinskom meste Ragoška Slatina v dňoch 14. - 16. 09. 2017. Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS, Jozef Pastirčák – člen OZ NKOS KOVO – METAL, Marián Sasák – predseda CRK NKOS a zástupcovia z 11 krajín. Celkový počet účastníkov bol 42, z toho bolo 8 lektorov. Priebeh seminára a tlmočenie bolo zabezpečené v troch jazykoch. Seminár sa začal dňa 14. 09. 2017 o 14:30 registráciou účastníkov. Po prednáške sa presunuli účastníci seminára autobusom do sklárskeho podniku Rogaška Glassworks Company na exkurziu a predstavenie výroby sklárskych produktov. Po návrate previedol otvorenie seminára p. Janez Cigler Kralj, prezident NSi, ktorý zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Po ňom privítali účastníkov aj p. Józef Mozolewski  viceprezident EZA. S diskusiou okrúhleho stola na tému:   ,,Sociálny damping, súčasná situácia v regióne“ vystúpili zástupcovia  komory remesiel a malých podnikov v Slovinsku. O konkrétnej situácií v sklenárskom podniku Rogaška Glassworks Company podal informáciu riaditeľ spoločnosti. Do diskusie sa zapojili všetci účastníci seminára, kde reagovali hlavne na problém znižujúceho sa počtu študentov na stredných odborných školách. Druhý deň seminára za začal diskusiou okrúhleho stola na tému: EÚ pilier sociálnych práv – výzvy a príležitosti“ do ktorého sa zapojili p. Pogačar – štátny sekretár z ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR, p. Dimic – členka výboru pre sociálne veci, Slovinsko, p. Kryžanauskas – viceprezident platformy mladých Solidarumas, Litva, p. Počivavšek – prezident PERGAM sindikátu, Slovinsko. Účastníci seminára sa pýtali debatujúcich na konkrétne skúseností zo Slovinska.  Po prestávke nasledovala prípadová štúdia zo Slovinska a Chorvátska na tému: ,,Zdieľanie osvedčených postupov miestnych spoločenstiev’’. Prípadovú štúdiu za slovinskú obec Rogatec prezentoval starosta obce p. Mikolić a za chorvátsku obec starosta obce Hum na Sutli p. Jutriša. Informovali účastníkov seminára o spolunažívaní oboch blízkych obcí, ktoré delí hranica. Odpovedali na otázky účastníkov seminára na témy jazykových bariér, zamestnanosti, miešaných manželstiev a podnikanie v regióne. Po diskusii nasledovalo vyhodnotenie seminára a odporúčania pre politikov a sociálnych partnerov. Informuje Milan Tóth, tajomník OZ NKOS KOVO - METAL