Vplyv odborových organizácií pri implementácií Stratégie Európa 2020

28.01.2012 14:15

V dňoch 26.-29. 1.2012 sa v Bukurešti uskutočnila konferencia, ktorú spolu s podporou EZA organizovala nadácia Coresi. Strategický dokument Európa 2020 má nasledovné priority:

 • Inteligentný rast (vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácií),

 • Udržateľný rast (podpora ekologického a konkurenčného hospodárstva, využívajúceho efektívnejšie zdroje),

 • Inkluzívny rast (podpora hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť).

Očakáva sa že prostredníctvom vyššej zamestnanosti mladých ľudí, žien, starších osôb, ľudí s nízkou kvalifikáciou a legálnych migrantov by sa do roku 2020 mala dosiahnuť 75-percentná miera zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov; zvýšenie efektivity vzdelávania, najmä: zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %; zvýšenie podielu obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo ekvivalentné vzdelanie, na minimálne 40 %; a zníženie počtu osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie aspoň o 20 miliónov.

Prečo Európa potrebuje inkluzívny rast?

Zamestnanosť

 • Počet pracujúcich v Európe klesá v dôsledku demografických zmien – menší počet ekonomicky aktívnych ľudí podporuje čoraz drahší systém sociálneho zabezpečenia.

 • V EÚ sa musí zvýšiť celková miera zamestnanosti. Zamestnanosť je zvlášť nízka v prípade žien (63 % v porovnaní so 76 % mužov) a starších osôb vo veku 55 – 64 rokov (46 % v porovnaní so 62 % v USA a Japonsku).

 • Európania majú v priemere o 10% menej odpracovaných hodín ako v USA alebo v Japonsku.

 • V dôsledku hospodárskej krízy sa zvýšila nezamestnanosť mladých ľudí (viac ako 21 %) a znížili sa šance nezamestnaných osôb nájsť si prácu.

Pracovné zručnosti

 • 80 miliónov ľudí v EÚ má nízku alebo základnú kvalifikáciu. Títo ľudia navyše využívajú možnosti celoživotného vzdelávania v menšej miere ako osoby s vyšším vzdelaním.

 • Do roku 2020 vzrastie počet pracovných miest, ktoré si vyžadujú vysokokvalifikovanú pracovnú silu o 16 miliónov, a počet pracovných miest, ktoré môžu zastávať aj ľudia s nízkou kvalifikáciou, klesne o 12 miliónov.

 • Osvojenie si nových zručností a ich využitie je čoraz dôležitejšie.

Boj proti chudobe

 • Už pred krízou bolo 80 miliónov osôb ohrozených chudobou (z toho 19 miliónov detí).

 • 8 % pracujúcich ľudí nezarába toľko, aby sa dostali nad hranicu chudoby.

Počas konferencie účastníci predložili príklady dobrej praxe implementácie stratégie Európa 2020. Ľubica Černá, účastníčka konferencie

Viac informácií: ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm