Vstupné informácie a pripomienky k predbežnému návrhu Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií.

27.04.2018 08:10

Drahí kolegovia, ste srdečne pozvaní, aby ste poskytli vstupné informácie a pripomienky k predbežnému návrhu Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií.

Globálny dohovor UNESCO o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií by mal pomôcť uľahčiť cezhraničné uznávanie vysokoškolských kvalifikácií. Predpokladá sa, že globálny dohovor umožní žiadateľom, aby ich kvalifikácie na vysokoškolské vzdelanie hodnotili príslušnými vnútroštátnymi orgánmi spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom. Tiež sa usiluje posilniť medzinárodnú spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní a posilniť dôveru v systémy vyššieho vzdelávania a ich mechanizmy zabezpečenia kvality v súlade s príslušnými cieľmi OSN pre trvalo udržateľný rozvoj.

UNESCO vyzvalo spoločnosť EI a ostatné zainteresované strany, aby sa zúčastnili konzultácií o predbežnom návrhu globálneho dohovoru. Konzultačný prieskum je k dispozícii v angličtine a vo francúzštine.

EI dlho požaduje cezhraničné uznávanie kvalifikácií s cieľom uľahčiť mobilitu študentov a odborníkov v oblasti vzdelávania. Globálny dohovor môže tiež pomôcť uľahčiť akreditáciu a uznávanie kvalifikácie migrantov a utečencov. V tomto ohľade EI podporuje ciele globálneho dohovoru, ale chcel by zabezpečiť, aby konečné znenie bolo v súlade s existujúcimi zmluvami o ľudských právach a riešilo obavy členov. Napríklad naša predbežná analýza poukazuje na potrebu zohľadniť ustanovenia odporúčania UNESCO z roku 1997 týkajúceho sa štatútu učiteľov vysokých škôl, keď sa spomína akademická sloboda. Ďalšou obavou je silné zameranie na výsledky vzdel& aacute;v ania

Aby sme mohli poslať spoločnú odpoveď EI odrážajúcu vaše príspevky, vyzývame vás, aby ste čo najskôr poslali svoje obavy, návrhy a pripomienky a najneskôr 16. mája 2018 na adresu Louise Hoj Larsen e-mailom na adrese louise.hoj.larsen@ei-ie.org

Ak máte akékoľvek otázky alebo budete potrebovať ďalšie informácie týkajúce sa Globálneho dohovoru o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií, neváhajte kontaktovať Louise.

S priateľským pozdravom,

David Edwards

Generálny tajomník