Výber a overovanie odbornej spôsobilosti rozhodcov a sprostredkovateľov

12.12.2012 20:29

Prezidentka NKOS bola menovaná ako členka poradného orgánu ministra, ktorým je Komisia na výber a overovanie odbornej spôsobilosti rozhodcov a sprostredkovateľov. Druhé výberové kolo sa uskutočnilo 12.12.2012. (informuje Ľubica Černá)

 

Sprostredkovateľ

Spor o uzavretie kolektívnej zmluvy zmluvné strany riešia najskôr pred sprostredkovateľom. Ak sa spor nevyrieši úspešne pred sprostredkovateľom, zmluvné strany (zamestnávateľ a odbory) môžu po vzájomnej dohode požiadať o rozhodnutie v spore rozhodcu alebo ak nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže: odborová organizácia vyhlásiť štrajk (§ 17 zákon o kolektívnom vyjednávaní), alebo zamestnávateľ vyhlásiť výluku (§ 27 zákona o kolektívnom vyjednávaní).

 

Rozhodca

Po neúspešnom riešení sporu pred sprostredkovateľom majú zmluvné strany možnosť požiadať o vyriešenie sporu rozhodcu. Ak zmluvné strany chcú riešiť spor pred rozhodcom, musia sa na tomto spôsobe riešenia sporu dohodnúť. Ak sa po neúspešnom riešení sporu pred sprostredkovateľom sporné strany nedohodnú na pokračovaní riešenia sporu pred rozhodcom, nemôže sa toto konanie pred rozhodcom začať; v takom prípade spor možno riešiť len cestou štrajku alebo výluky. Ak si zmluvné strany zvolia cestu riešenia sporu prostredníctvom rozhodcu majú možnosť sa spoločne dohodnúť aj na osobe rozhodcu. V prípade že si zmluvné strany zvolia cestu riešenia sporu pred rozhodcom, ale nedohodnú sa na konkrétnej osobe rozhodcu, môžu požiadať ministerstvo o určenie rozhodcu. Ministerstvo určí rozhodcu zo zoznamu rozhodcov (§ 10a ods. 8 zákona o kolektívnom vyjednávaní).

Na stránke MPSVaR je zverejnený Zoznam sprostredkovateľov a rozhodcov pre riešenie kolektívnych sporov