Výhody a nevýhody minimálnej mzdy zo zákona a jej vplyv na kvalitu práce

13.02.2016 17:45

Seminár sa konal v Ansterdame, 3.- 5.2.2016 pod patronátom WOW (World Organisation of Workers) a EZA (European Center for Worker´s Questions – Europeisches Zentrum  für Arbetsfrage). Seminár otvoril pán Günter Trausznitz, prezident WOW a pripojili sa následne k otvoreniu páni Bartho Pronk (prezident EZA Holandsko), Wessel Breunesse (sektorový menežer CNV Holandsko).

Už počas otvorenia sa dotkli problematiky Minimálnej mzdy (MM)

 1. Väčšina krajín EU má minimálnu mzdu zo zákona, už aj Nemecko od 1.1. 2015.
 2. Dánsko ešte nemá
 3. V UK by veľa ľudí nemohlo prežiť bez MM
 4. Mali nejasné a nepresné úvahy o zvýšení MM
 5. Záverom prejavu došli k tomu, že sa nedá vyhnúť MM plošne v celej EU
 6. MM môže spôsobiť veľké zmeny na pracovnom trhu

Ms. Cornelia Pöttinger (Austria) vo svojej prednáške bola za nulovú MM zo zákona. Mohlo by sa to riešiť cez Kolektívnu zmluvu, zvláštne príplatky, dodatková dovolenka, špeciálna politika Kolektívnej zmluvy (KZ), .... Pre seniorov navrhuje paušálnu KZ. Napr. v Rakúsku pre 98% žien nie je MM zaručená. Poukázala aj na výhody MM – chráni pred chudobou, rieši rôzne nedostatky KZ. Ináč Rakúsko je dosť uzavreté pred prijatím MM zo zákona, je to akási špička ľadovca v porovnaní so sociálnou politikou škandinávskych krajín, ktoré sú za štedrú MM s nasledujúcimi výhodami:

 1. Plošné zabezpečenie
 2. Produktívne  a solidárne riešiť odmeňovanie a platy
 3. Rámcové právo a cena práce
 4. Zaviesť lepšie podmienky pre zamestnaných voči zamestnávateľom
 5. Posilniť organizačnú a výkonnú schopnosť odborov + výkonnú moc

Mr. Rolf Weber (Dánsko), spomínal veľký pokles hospodárstva  po vstupe do EU, vraj pociťovali veľký tlak globalizácie od EU.

 1. Vraj nemajú možnosť vyhnúť sa sociálnemu dampingu napriek nevyužívania  MM napr. pri jednoduchých prácach ako je pikírovanie jahôd 4 Eur/h, ...
 2. Majú veľký problém integrovania moslimov na pracovnom trhu
 3. Nemajú MM, ale  platy sú od 15 až 20 Eur/h  vyššie a rôzne plusy

Záverom zhrnul, že cez KZ treba  zabezpečiť MM zo zákona, riešiť  problém utečencov, sociálna podpora a pomoc, vplyv utečencov na trh práce... 

Mr. Gonzalo Postigo Zabay (Španielsko),  MM má fixnú hranicu, zvýšenie MM riešia zmenou zákonníka práce. MM je cca 665 Eur

MR. Kovalyshin Yaroslav (Ukraina) MM je 55 Eur/mesiac a menia ju na základe chudoby, ale chcú meniť podľa životných potrieb. Veľká korupcia!!! MM vyplácajú v obálkach načierno.

Mrs. Prof. Gordana Gasmi (Serbia), situácia na západnom Balkáne  -  MM Srbsko 175 Eur/mesiac, Macedonia 131 Eur/mesiac, Albánia 150 Eur/mesiac, Bosna +Hercegovina 191 Eur/mesiac, Montenegro 193 Eur/mesiac, Slovinsko 791 Eur/mesiac. Kritériá pre MM, by mali byť podľa: rôzna kvalita pracovnej sily, životný štandard, produktivita práce, GDP, ... EU nevplýva na MM. Bulharsko má mzdy od 200 do 400 Eur/mesiac.

Mr. Prof. Joachim Möller (Germany), význam MM v Nemecku rok po zavedení MM je zhrnutý v nasledujúcom:

 1. závisí od trhu,
 2. vzrast  spôsobí pokles zamestnanosti
 3. pozitívny vplyv na mzdy
 4. malý vplyv na zamestnanosť
 5. porovnával bývalé NDR a NSR
 6. strata 1,1 mil pracovných síl pre MM 7,5 Eur/h
 7. MM škodí najchudobnejším

Závery z pracovných skupín (Working Groups)

Výhody a nevýhody MM:

 1. Zabezpečí určitú istotu, ale vedie k pasivite
 2. Zvyšuje a generuje nezamestnanosť
 3. Ak je MM vysoká  je to nevýhoda
 4. Negatívny vplyv na kvalitu práce a nemotivuje
 5. Firmy a spoločnosti sú proti MM a sú za čo najnižšiu MM
 6. MM nech je charakteristika každej krajiny
 7. Pozitívny vplyv na mzdy

Zapísal:  Štefan Húšťava, účastník seminára v Amsterdame.