Vyjadrenie sa NKOS k návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti. List zaslaný predsedovi vlády Róbertovi Ficovi zo dňa 30.10.2014

30.10.2014 22:10

Vážený pán predseda vlády, my, zástupcovia zamestnancov, obraciame sa Vás v súvislosti s návrhom Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a na ňu nadväzujúceho Akčného plánu, ktorý pred pár dňami schválila Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Tento návrh predstavuje vážne nebezpečenstvo pre veľkú časť slovenských občanov. Jeho schválenie vládou bude viesť k riziku zhoršenia sociálnej situácie slovenských rodín a bude mať negatívny dopad na už i dnes krehký sociálny zmier.

   Považujeme za neštandardné a neodborné, že návrh Stratégie nediferencuje a nezvažuje prirodzené danosti populácie a biodiverzity v ľudskom rode vôbec a snaží sa neprofesionálne vtiahnuť štátne inštitúcie do kontroverzného postoja v tradičnom chápaní existencie prevažne mužských či prevažne ženských profesií. Sme presvedčení, že štátne orgány, ktoré zastupujú občanov nášho štátu, by sa mali vzdať ambícií takéhoto typu a miesto toho rešpektovať slobodný výber povolania každého jednotlivca. Návrh síce nešpecifikuje, akým spôsobom sa má postupovať pri potieraní „horizontálnej segregácie“ (t. j. proti prevahe mužov či žien v určitých profesiách), skúsenosti so zahraničia však ukazujú, že sa spravidla siaha po pozitívnej diskriminácii žien v „typicky mužských“ zamestnaniach a naopak po zvýhodňovaní mužov v „typicky ženských“ profesiách. Takýto postup by však bezpochyby mal veľmi zlé následky napr. pre mnohých otcov rodín, ktorí by v technických a iných povolaniach boli znevýhodňovaní pri snahe o získanie zamestnania či o kariérny postup.

   V návrhu Stratégie sú na viacerých miestach uvedené požiadavky na zvýšenie počtu otcov na rodičovskej dovolenke. Návrh opäť nešpecifikuje, ako sa má tento cieľ dosiahnuť, preto vidíme riziko, že tak, ako v iných krajinách, aj u nás by takýto text Stratégie mohol byť použitý na finančné znevýhodnenie rodín, v ktorých čerpá materskú dovolenku iba matka. Preto považujeme zmienený zámer návrhu za veľmi nebezpečný a ohrozujúci sociálnu situáciu mnohých rodín. Štát by nemal zasahovať do autonómie rodiny, ale mal by nechať rodičov, nech sa rozhodnú, ktorý z nich zostane na rodičovskej dovolenke.

   Súčasťou Stratégie je tiež zavádzanie tzv. rodovo korektného jazyka. Mnohé skúsenosti z krajín, kde sa tento zámer presadil, však ukazujú, že najmä ľuďom so stredným a nižším vzdelaním tento umelý jazyk sťažuje zrozumiteľnosť už i tak dosť komplikovaných úradných textov. Navyše na nich vytvára tlak, aby si takýto umelý a ideologický spôsob vyjadrovania osvojili pri komunikácii v úradnom styku, pretože inak by boli považovaní za netolerantných. To však mnohým z nich zásadne sťažuje písanie podaní pri domáhaní sa svojich práv. Preto žiadame, aby vláda SR rešpektovala pravidlá štátneho jazyka vrátane zástupnej funkcie mužského rodu a nepristupovala k ideologickej deformácii slovenčiny.

   Ako kresťanská organizácia nevychádzame z údivu verejného vyhlásenia europoslankyne Moniky Flašíkovej - Beňovej, ktorá zastupuje celú SR, na adresu biskupov Katolíckej cirkvi, ktoré považujeme za nevyberané a neakceptovateľné v akejkoľvek slušnej organizácii či politickej strane. Žiaľ, viaceré verejné vyhlásenia a blogy naznačujú (čo je lobisticky pravdepodobné), že podobné názory majú aj niektorí predstavitelia Výboru pre rodovú rovnosť, ktorý stojí za návrhom Stratégie. V samotnom návrhu žiaľ rozpoznať stopy ideológie, podľa ktorej je náboženstvo zdrojom negatívnych rodových stereotypov. Bolo by veľmi nešťastné, keby Vaša vláda naskočila na protináboženskú vlnu v problematike a historickej pamäti národa nezorientovaných ľudí (napr.: pani Flašíková-Beňová) a osvojila si jej protikresťanské ba až protiľudské predsudky.

   Záverom Vás chceme ubezpečiť, že sme proti diskriminácii kohokoľvek z dôvodu pohlavia. Predložený návrh Stratégie rodovej rovnosti je však z vyššie uvedených dôvodov vonkoncom neprijateľný. Neodstraňuje diskrimináciu, naopak na mnohých miestach volá po zavedení nových foriem diskriminácie. Sme pripravení nominovať odborníkov do komisií pri tvorbe zásadných materiálov pre našu spoločnosť, ktorí pomôžu prijať skutočne spravodlivé opatrenia proti znevýhodňovaniu na základe pohlavia. Vyzývame teda na otvorený dialóg k uvedenej závažnej téme a neuponáhľať rozhodnutia. Ak vláda SR nebude neakceptovať naše zásadné výhrady, budeme v priebehu nasledujúcich mesiacov systematicky informovať našich členov, aj ďalších robotníkov a zamestnancov v organizáciách, kde pôsobíme, o škodlivom vplyve tejto stratégie a najmä o sociálnych rizikách vyplývajúcich pre otcov rodín zo snahy štátu bojovať proti existencii "typicky mužských" zamestnaní  a proti čerpaniu materskej dovolenky výlučne matkou.

 

S úctou, Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. prezidentka NKOS