Zamestnanci bez trvalého pracovného pomeru

23.11.2011 20:36

Seminár sa uskutočnil V Talline (Estónsko) v dňoch 12.3-13.3.2010  za medzinárodnej účasti zo Španielska, Holandska,  Lotyšska,  Rumunska, Estónska a Slovenska. Seminár bol zameraný na sezónnu prácu – prácu na diaľku v krajinách európskych krajinách a vo svete. lohou projektu bolo zmapovať situáciu práce na diaľku - teleworkingu v zúčastnených krajinách, zistiť regionálne rozdiely a potreby teleworkingu v daných krajinách, zamestnanecká legislatíva, ochrana zamestnancov bez trvalého pracovného pomeru, rôzne formy flexibilnej práce. Prvý seminár sa uskutočnil v Estónsku 3. – 4. Júla 2009. Návšteva prvého Demo (tele-working) centra v Estónsku. Možnosti a témy o ktorých sa diskutovalo: teleworking môže priniesť viacej možností pre kvalifikovanú pracovnú silu, najmä v nedostupných častiach krajiny, ale nie je jasné ako legislatívne podporiť pracovné práva v tejto oblasti. Ďalší problém bol v rôznych kultúrnych rozdieloch v rôznych krajinách v oblasti teleworkingu. Teleworking – práca na diaľku si zasluhuje väčšiu pozornosť najmä zo strany odborov. Druhý seminár sa uskutočnil v Estónsku 12. – 13. 3. 2010. Nová EÚ legislatíva, špecifické záležitosti: pracovný enviroment – ako môže teleworking prispieť k ochrane životného prostredia (nedochádzajú zamestnanci do práce autom, alebo autobusom a  tým znižujú emisie atď.), flexibilná pracovná doba, nástroje pre teleworking (moderné počítačové siete a internetové spojenia), globalizácia, kreatívna ekonomika.

Na úvod bola prezentovaná lisabonská stratégia, ktorá bola zahájená v roku 2000. Jej cieľom bolo vytvoriť najdynamickejšiu a najviac konkurencieschopnú znalostnú ekonomiku vo svete. Znovuzahájená bola v roku 2005, stratégia pre rast a pracovné miesta. Ciele boli: miera zamestnanosti 70%, starí pracovníci 50% a ženy 60%.  Táto stratégia zlyhala kvôli variabilnému vlastníctvu a slabej verejnej správe. Európska rada a európsky parlament mal nejasné úlohy. EÚ úroveň cieľov – rozdielne štartovacie pozície pre krajiny. Špecifické odporúčania pre dané krajiny. EU stratégia do roku 2020. Prioritné témy: inteligentný rast, udržateľný rast, kompletný rast. Ciele: zamestnanosť 75%,  3%  rast hrubého domáceho produktu,  o 20 miliónov menej ohrozených ľudí chudobou. Časový plán:  25. - 26. marca EU rada prejedná celkový prístup a ciele a v júni schváli EU 2020 stratégiu a právoplatnosť pre národné ciele,  schválenie usmernení. zdialená práca – Teleworking  je účinným nástrojom pre: politiku trhu práce, ekonomickú politiku, egionálnu politiku a inovatívnu politiku. Problémy v niekoľkých oddelených oblastiach môžu byť riešené spoločne.  Teleworking je pre:  ľudí žijúcich v odľahlých oblastiach, pre ľudí, ktorí nemôžu pracovať na plný pracovný čas z rozličných dôvodov: zdravie, starostlivosť o ich rodinných príslušníkov,  štúdium. V princípe – pre všetkých.

Teleworking v Estónsku: 2000 – prvá oficiálna iniciatíva - správa ministerského predsedu: teleworking vo verejnom sektore. 2000 – 2005: obmedzený a pomalý progres, založený hlavne na iniciatíve malej skupinky nadšencov.  2000-2008: EU EQUAL projekt pre Estónsko a periférne oblasti – prvé teleworking centrum bolo spustené. Od roku 2008 rapídny progres. V súčasnosti je v Estónsku 5 teleworking centier.

Na seminári boli prezentované správy zo zúčastnených krajín a z týchto správ sa vypracuje konečná spoločná správa, ktorá bude po vyhotovení zaslaná každej zúčastnenej strane. Za NKOS sa konferencie zúčastnili 2 zástupcovia.

                                                                                                       Ing. Milan Tóth