Zamestnávateľ nám nechce vyplácať nárok vyplývajúci z Memoranda...

09.11.2017 11:09

Prílohou ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre VS 2017 je Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2017 zahŕňajú aj finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. Vzhľadom na túto skutočnosť upozornilo Ministerstvo školstva SR školy a ich zriaďovateľov, aby odmeňovanie nepedagogických zamestnancov zabezpečili tak, aby im boli schopní priznať odmeny vo výške 2% priznaného funkčného platu k 1.9.2017 za každý plne odpracovaný mesiac v súlade s čl. I ods. 2 memoranda. Úrad vlády vydalo Usmernenie k realizácii záväzku z Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Usmernenie na: www.nkos.sk/news/memorandum-o-uprave-platovych-pomerov-zamestnancov-v-statnej-sluzbe-a-niektorych-zamestnancov-pri-vykone-prace-vo-verejnom-zaujme1/

(Informuje Ľubica Černá)