Zasadnutie Predsedníctva ZPŠaV NKOS 7.12.2013 v Trnave

16.12.2013 19:29

Dňa 7.12. 2013 zasadalo Predsedníctvo ZPŠaV v Trnave. Z programu vyberáme: 

Kolektívne vyjednávanie pre rok 2014- podpis KZVS pre r.2014.

Vzdelávacie semináre a účasť našich členov a funkcionárov ZPŠaV-plánovanie na r. 2014

Členovia predsedníctva podali informáciu o problémoch na jednotlivých typoch škôl podľa sekcií.

Problémy v školstve, námety na zlepšenie situácie, podnety pre kolektívne vyjednávanie pre rok 2015.

Príprava kongresu ZPŠaV, kandidáti do vedenia a predsedníctva -vyzvať všetky ZO. Termín máj 2014

Príprava kongresu NKOS. Termín jún 2014

Na web.stránke www.nkos.sk je prístupná prednáška o novele Zákonníka práce zo vzdelávacieho seminára, ktorý sa uskutočnil v Trnave. 

Do pozornosti dávame aj znenie KZVS pre rok 2014. 

Metodika uzatvárania Kolektívnych zmlúv na lokálnej úrovni bude sprístupnená na našej web stránke. 

Mgr.Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV-NKOS