Záväzok sociálnych partnerov riešiť sociálne vylúčenie na trhu práce - zameranie na riešenie problémov migrujúcich pracovníkov zvnútra i zvonka EÚ

05.10.2015 11:23

V Rumunsku v Bukurešti sa v dňoch 1.-2.10.2015 konal seminár na tému „Záväzok sociálnych partnerov riešiť sociálne vylúčenie na trhu práce - zameranie na riešenie problémov migrujúcich pracovníkov zvnútra i zvonka EÚ“. Seminár organizovala belgická organizácia Euromf EZA s finančnou podporou EÚ. Na seminári sa zúčastnilo vyše 50 zástupcov z rôznych krajín EÚ, krajiny postkomunistického bloku boli zastúpené účastníkmi z Lotyška, Litvy, Rumunska i Slovenska (za NKOS boli Ivan Černý a Stanislav Labjak).

Cieľom seminára boli témy k problematike:

 • Hoci sme presvedčení, že otvorené a veľké ekonomiky, ako máme v EÚ môžu vytvoriť veľa pracovných miest, môžeme tiež vidieť, že rozdiely medzi systémami sociálneho zabezpečenia, mzdami a právnymi predpismi týkajúcich sa trhu práce v rôznych krajinách EÚ vyvíjajú veľký tlak pre vývoj rovnakého pracovného trhu. Ďalší tlak je od pracovnej sily vstupujúce do EÚ zvonka.
 • Viacerí politici hovoria, že migranti sú problém, pričom sa nekladie dôraz na štruktúrovanú ekonomiku a vytváranie náležitej legislatívy. Strach z katastrofy, nie je dobrým základom pre zdravú politiku.
 • Cieľom seminára bolo počúvať skúseností viacerých krajín a osvedčených postupov platforiem, odborov, výskumných ústavov a podporných organizácií. 

 

Prvý deň seminára mal tému: Analýza migrácie európskych pracovníkov: politiky a skutočnosť krajín. Kľúčovou prednáškou bola analýza Helen Hintjens z Medzinárodného inštitútu sociálnych štúdií (Erasmus University of Rotterdam) na tému Migranti v Európe a politiky európskych krajín alebo práca s tým neporiadkom, v ktorom sme. Témou druhého dňa boli dve sekcie: 1. Sociálne dôsledky migrácie v Európe. 2. Organizácie zaoberajúce sa migrantmi: ich skúsenosti a odpovede pre migrujúcich pracovníkov. Počas seminára bol vytvorený dostatočný priestor a čas aj na diskusiu, do ktorej sa aktívne za NKOS zapájal Stanislav Labjak.

Závery seminára stručne sumarizoval organizátor seminára Euromf Mon Verrydt, z ktorých vyberáme podstatné: 

 • Máme tie isté práve, je teda právo vo voľbách vyjadriť aj svoje právo cez voľby.
 • Základom EÚ je tolerancia, akceptácia, vidieť aj úspech iných (asimilácia je príznačnejšia pre zámorskú kultúru).
 • Dôležitá je integrácia, mať prístup pre dobré vzdelanie, uplatňovať svoju kultúru s obohatením aj od iných.
 • Dáva sa dôraz na liberálny pohľad, varuje sa pred diktátom politikov.
 • Pre politikov je výzva pracovať so strachom občanov pred utečencami.
 • Hľadá sa typ vodcovstva v EÚ (zatiaľ sa chápe ako jeho nedostatok) pričom sa pod vodcovstvom nechápu typy vodcov diktatúr, ale také ktoré prinášajú vyváženie pre protikladné prúdy.
 • Ukazuje sa, že migrácia má veľa tvári a podôb.
 • Treba mať otvorenú myseľ a dobrý zmysel pre realitu.
 • Vytvárať dobré pracovné podmienky, keďže to má vplyv aj na osobný, rodinný život i spoločenský život.
 • Migrácia neprináša len úspech na jednej strane ale aj riziká. Ukazuje sa, že čím je viac reštrikcií, tým je aj viac ľudských obetí.
 • Dôležitá je aj sociálna bezpečnosť – zlepšenie, či udržateľnosť súčasného sociálneho stavu cez sociálny dialóg (kolektívne vyjednávanie).
 • Významný prínos môžu mať občianske združenia, odborové organizácie, ktoré by mali mať otvorenú myseľ pre nové výzvy a schopnosť načúvať problémom ľudí a byť tak mediátorom pri riešení problémov s miestnymi autoritami.
 • Je potrebou zvýšiť príťažlivosť aj manuálnej práce – remeslá, manuálne zručnosti, duálne vzdelávanie.
 • Vedieť čeliť problémom domácej práce, ktorá nie je pokrytá legislatívou.
 • Dôležitá je informovať, vedieť byť advokátom slabších, vedieť byť mediátorom a pracovať s inými a vytvárať siete v záujme dobra, hodnôt a prospechu iných.

(Správu podáva Stanislav Labjak, člen Predsedníctva ZPŠaV NKOS).

VIac info: www.euromf.be/en/bucharest-2015

 

In the EZA newsletter n°2/2015 there was an interesting contribution about the International Platform of Co-operation and Migration (IPCM) that was focusing on the elements we want to develop during our next seminar. Although we believe that an open and big economy like we have in the EU can create a lot of jobs, we also see that the differences between the social security systems, the wages and the labour market legislation in the different EU countries put a large pressure on the development of the same labour market. And there is extra pressure from the workforce entering the EU from outside.

More and more policymakers want us to believe that migrants are the problem, and not the way we structured our economy and produced legislation. Fear for disaster is not a good foundation for a healthy policy.

During the seminar we will listen to the multiple experiences and a lot of good practices of Platforms, Unions, Research Institutes and midfield organizations. There will also be time and space for debate.Viac na: www.euromf.be/en/bucharest-2015/13-seminar-bucharest-2015-programme