Záväzok sociálnych partnerov riešiť sociálne vylúčenie na trhu práce - zameranie na riešenie problémov migrujúcich pracovníkov zvnútra i zvonka EÚ

05.10.2015 11:28

V Rumunsku v Bukurešti sa v dňoch 1.-2.10.2015 konal seminár na tému „Záväzok sociálnych partnerov riešiť sociálne vylúčenie na trhu práce - zameranie na riešenie problémov migrujúcich pracovníkov zvnútra i zvonka EÚ“. Seminár organizovala belgická organizácia Euromf EZA s finančnou podporou EÚ. Na seminári sa zúčastnilo vyše 50 zástupcov z rôznych krajín EÚ, krajiny postkomunistického bloku boli zastúpené účastníkmi z Lotyška, Litvy, Rumunska i Slovenska (za NKOS boli Ivan Černý a Stanislav Labjak).

Cieľom seminára boli témy k problematike:

 • Hoci sme presvedčení, že otvorené a veľké ekonomiky, ako máme v EÚ môžu vytvoriť veľa pracovných miest, môžeme tiež vidieť, že rozdiely medzi systémami sociálneho zabezpečenia, mzdami a právnymi predpismi týkajúcich sa trhu práce v rôznych krajinách EÚ vyvíjajú veľký tlak pre vývoj rovnakého pracovného trhu. Ďalší tlak je od pracovnej sily vstupujúce do EÚ zvonka.
 • Viacerí politici hovoria, že migranti sú problém, pričom sa nekladie dôraz na štruktúrovanú ekonomiku a vytváranie náležitej legislatívy. Strach z katastrofy, nie je dobrým základom pre zdravú politiku.
 • Cieľom seminára bolo počúvať skúseností viacerých krajín a osvedčených postupov platforiem, odborov, výskumných ústavov a podporných organizácií. 

Prvý deň seminára mal tému: Analýza migrácie európskych pracovníkov: politiky a skutočnosť krajín. Kľúčovou prednáškou bola analýza Helen Hintjens z Medzinárodného inštitútu sociálnych štúdií (Erasmus University of Rotterdam) na tému Migranti v Európe a politiky európskych krajín alebo práca s tým neporiadkom, v ktorom sme. Témou druhého dňa boli dve sekcie: 1. Sociálne dôsledky migrácie v Európe. 2. Organizácie zaoberajúce sa migrantmi: ich skúsenosti a odpovede pre migrujúcich pracovníkov. Počas seminára bol vytvorený dostatočný priestor a čas aj na diskusiu, do ktorej sa aktívne za NKOS zapájal Stanislav Labjak.

Závery seminára stručne sumarizoval organizátor seminára Euromf Mon Verrydt, z ktorých vyberáme podstatné: 

 • Máme tie isté práve, je teda právo vo voľbách vyjadriť aj svoje právo cez voľby.
 • Základom EÚ je tolerancia, akceptácia, vidieť aj úspech iných (asimilácia je príznačnejšia pre zámorskú kultúru).
 • Dôležitá je integrácia, mať prístup pre dobré vzdelanie, uplatňovať svoju kultúru s obohatením aj od iných.
 • Dáva sa dôraz na liberálny pohľad, varuje sa pred diktátom politikov.
 • Pre politikov je výzva pracovať so strachom občanov pred utečencami.
 • Hľadá sa typ vodcovstva v EÚ (zatiaľ sa chápe ako jeho nedostatok) pričom sa pod vodcovstvom nechápu typy vodcov diktatúr, ale také ktoré prinášajú vyváženie pre protikladné prúdy.
 • Ukazuje sa, že migrácia má veľa tvári a podôb.
 • Treba mať otvorenú myseľ a dobrý zmysel pre realitu.
 • Vytvárať dobré pracovné podmienky, keďže to má vplyv aj na osobný, rodinný život i spoločenský život.
 • Migrácia neprináša len úspech na jednej strane ale aj riziká. Ukazuje sa, že čím je viac reštrikcií, tým je aj viac ľudských obetí.
 • Dôležitá je aj sociálna bezpečnosť – zlepšenie, či udržateľnosť súčasného sociálneho stavu cez sociálny dialóg (kolektívne vyjednávanie).
 • Významný prínos môžu mať občianske združenia, odborové organizácie, ktoré by mali mať otvorenú myseľ pre nové výzvy a schopnosť načúvať problémom ľudí a byť tak mediátorom pri riešení problémov s miestnymi autoritami.
 • Je potrebou zvýšiť príťažlivosť aj manuálnej práce – remeslá, manuálne zručnosti, duálne vzdelávanie.
 • Vedieť čeliť problémom domácej práce, ktorá nie je pokrytá legislatívou.
 • Dôležitá je informovať, vedieť byť advokátom slabších, vedieť byť mediátorom a pracovať s inými a vytvárať siete v záujme dobra, hodnôt a prospechu iných.

(Správu podáva Stanislav Labjak, člen Predsedníctva ZPŠaV NKOS).