Záverečná konferencia projektu

10.10.2016 11:27

Od roku 2015 prebieha riešenie medzinárodného projektu Mladí ľudia na trhu práce. Pri tejto príležitosti bolo vytvorené strategické partnerstvo podporené programom ERASMUS+, ktoré je zamerané na budovanie kompetencií mladých ľudí pre trh práce. Partnermi projektu sú European Meeting Centre – Nowy Staw Foundation (Poľsko), Giosef Enna (Taliansko), UHM (Malta), Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS, Slovensko) a Centrum pre interkultúrny dialóg (Slovensko).

Cieľom projektu je diagnostikovať nedostatky mladých ľudí v ich pripravenosti na požiadavky moderného trhu práce a účinne na ne reagovať prostredníctvom série aktivít, najmä spolupráce, výmeny skúseností a informácií, testovania a diagnostiky kompetencií mládeže a očakávaní zamestnávateľov, prípravy učebných materiálov a informačnej kampane, ktorá bude vyzývať mladých ľudí k získavaniu potrebných kompetencií aj v oblasti neformálneho vzdelávania.

V utorok 27. 09. 2016, po dvojdňovom projektovom stretnutí, sa v Lubline v Lublinskom konferenčnom centre konala medzinárodná konferencia sumarizujúca dva roky projektu "MŁODZI NA RYNKU PRACY", spolufinancovaného v rámci programu Erasmus + KA2 strategického partnerstva.

V rámci projektu boli slovenským partnerom NKOS zrealizované nasledujúce aktivity:

Aktivita O1 Zisťovanie zručností a kompetencií

Boli vytvorené výskumné nástroje: test zručností a kompetencií pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, scenár štruktúrovaného rozhovoru so zamestnávateľmi. Výskum bol zrealizovaný u predstaviteľov zamestnávateľov a na stredných a vysokých školách.

Aktivita O2 Vzdelávací program pre formovanie kompetencií mladých ľudí

Aktivita O2 nadväzuje na výskumy aktivity O1. Cieľom aktivity je pripraviť tzv. scenáriá tréningových vyučovacích hodín pre rozvoj konkrétnych kompetencií. Na základe výskumu a stretnutia na Malte boli zvolené tieto kompetencie:

1.      Komunikačné zručnosti

2.      Podnikavosť

3.      Kreatívne riešenie problémov

4.      Projektový manažment

5.      Tímová práca

Pre každú z kompetencií partneri vyvinuli dve scenáriá – jedno určené pre žiakov stredných škôl, druhé pre študentov univerzít. Odlišujú sa obsahom aj náročnosťou. Scenáriá boli testované vo všetkých zúčastnených krajinách.

Aktivita O3 Vytvorenie publikácie propagujúcej aktívne občianstvo a neformálne vzdelávanie

Aktivita 03 vzišla z projektových stretnutí, rozhovorov so zamestnávateľmi a z fókusových skupín so žiakmi stredných a študentmi vysokých škôl. Publikácia vypĺňa informačnú medzeru v oblastiach kľúčové kompetencie, študentské a mládežnícke organizácie, dobrovoľníctvo mladých, aktívne občianstvo a medzinárodné sieťovanie mladých ľudí. Publikácia má pútavú podobu a obsahuje sekciu otázok a odpovedí pre mladých a taktiež adresár príležitostí.

Aký je dôvod realizácie projektu? Mladí ľudia, podľa názorov zamestnávateľov, často nie sú dostatočne pripravení na vstup na trh práce. Nie každý absolvent je schopný nájsť si prácu v krátkom čase a nie každý, komu sa to podarí, dokáže splniť očakávania zamestnávateľov. Mnohí mladí ľudia sa v priebehu svojho štúdia nezapájajú do žiadnych dodatočných aktivít alebo spolkov. Väčšina z nich dobrovoľne nestážuje, chýbajú im praktické skúsenosti. Ich schopnosti, kompetencie a očakávania preto nezriedka nezodpovedajú tomu, čo sa od nich očakáva na trhu práce.

Informácie o priebehu projektu a jeho výstupoch budú dostupné v štyroch jazykoch na stránke https://youth-competences.eu/.