Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016-17

22.11.2016 11:33

Očakáva sa, že do roku 2030 budú v mnohých európskych krajinách zamestnanci vo veku 55 – 64 rokov tvoriť 30 % alebo viac pracovnej sily. Vek odchodu do dôchodku sa v mnohých členských štátoch zvyšuje a mnohí zamestnanci preto pravdepodobne budú musieť dlhšie pracovať. Preto je potrebné vyvinúť úsilie na zabezpečenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok počas celého pracovného života.

 

Starnutie pracovnej sily predstavuje rozmanité výzvy pre všetky strany zainteresované do riadenia BOZP:

 • V dôsledku dlhšieho pracovného života môže dochádzať k dlhšiemu vystaveniu rizikám.
 • Viac zamestnancov bude trpieť chronickými zdravotnými problémami a bude mať špecifické potreby.
 • Starší zamestnanci môžu byť zraniteľnejší voči určitým rizikám pre bezpečnosť a ochranu zdravia.
 • Treba zohľadniť aj vysokú mieru zdravotných problémov súvisiacich s prácou v niektorých odvetviach a zamestnaniach, ktoré zahŕňajú ťažkú fyzickú a/alebo duševnú pracovnú záťaž, manuálnu prácu alebo atypický pracovný čas.
 • Čoraz väčší význam nadobúda prevencia zdravotného postihnutia, rehabilitácia a návrat do práce.

 

Kampaň Zdravé pracoviská na roky 2016 – 2017 má tri kľúčové ciele:

 • propagovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života,
 • predchádzať zdravotným problémom počas celého pracovného života,
 • ponúkať zamestnávateľom a zamestnancom spôsoby na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou a
 • podporovať výmenu informácií a dobrej praxe.

 

Na spoločenskej úrovni je potrebné riešiť diskrimináciu na základe veku.Kľúčom je zapojiť všetkých – zamestnávateľov, manažérov a zamestnancov – do vzájomnej spolupráce s cieľom vytvoriť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých. 

Manažéri by mali zamestnancom umožniť predkladať otázky a podnecovať ich, aby pomáhali nachádzať riešenia. Dobrý manažér zamestnancov inšpiruje a motivuje, chápe ich silné stránky a nedostatky, a povzbudzuje ich, aby pracovali na spoločných cieľoch. Prostredie plné podpory, v ktorom vládne vysoká morálka a starší a mladší zamestnanci v podniku navzájom výborne spolupracujú a komunikujú, je veľmi dôležité. Zamestnávatelia sú zo zákona povinní vykonávať hodnotenie rizík, ktoré by mali zohľadňovať riziká súvisiace s vekom. Starší pracovníci však netvoria homogénnu skupinu: rozdiely medzi jednotlivými pracovníkmi vo funkčných schopnostiach a zdravotnom stave vekom narastajú. Pri hodnotení rizika sa preto musí zohľadniť rozmanitosť.

Výmenou znalostí o pracovisku so zamestnávateľmi a manažérmi môžu zamestnanci pomôcť identifikovať problémy a nájsť a realizovať riešenia. Konzultácia so zamestnancami – a teda vytváranie prostredia dôvery a rešpektu – je kľúčom k úspešnému riadeniu rizík. 

Spolupráca medzi riadením ľudských zdrojov a osobami zodpovednými za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o plnenie výziev, ktoré predstavuje starnutie a rozmanitosť pracovnej sily. Politiky v oblasti ľudských zdrojov – napríklad dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, pracovný čas, celoživotné vzdelávanie a kariérny rast – majú veľký vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia. Je preto dôležité, aby politiky v oblasti ľudských zdrojov podporovali riadenie BOZP pre všetky vekové skupiny so zreteľom na charakteristiky, potreby a motivácie všetkých zamestnancov.

 

Do kampane sa môžu zapojiť jednotlivci, ako aj organizácie rôznych veľkostí zo všetkých odvetví vrátane malých a stredných podnikov. Je určená najmä:

 • manažérom, zamestnancom povereným dohľadom a zamestnancom,
 • odborovým zväzom a zástupcom pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • odborníkom z oblasti BOZP a ľudských zdrojov,
 • profesijným združeniam,
 • poskytovateľom odbornej prípravy a vzdelávania.

 

Vyzývame vás, aby ste:

 • využívali materiály kampane,
 • organizovali činnosti a podujatia,
 • používali nástroje na riadenie otázok týkajúcich sa veku,
 • sa zapojili do súťaže o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská,
 • sa zúčastnili na Európskych týždňoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rokoch 2016 a 2017,
 • ste sa stali oficiálnym partnerom kampane alebo národným partnerom kampane,
 • ste sledovali kampaň na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn alebo v iných sociálnych médiách.
 
Zdroj: https://osha.europa.eu/sk/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
Podľa vyššie uvedeného zdroja spracoval Ing. Mgr. Ivan Černý, odborový inšpektor ZPŠaV NKOS