Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO

09.09.2015 18:11

Dňa 9. septembra 2014 sa v Trnave uskutočnil pracovný workshop realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Hlavnou témou bol národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“, ktorý sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom tohto projektu je vytvoriť objektívny a transparentný Otvorený informačný systém MNO, ktorý bude slúžiť ako nástroj na zefektívnenie manažmentu verejných financií na strane poskytovateľov aj prijímateľov a bude využívať dátové informačné systéme dostupné v registroch a iných databázach verejnej správy. Program pracovného workshopu pozostával z odprezentovania výstupu projektu a jeho legislatívneho rámca, návrhu zákona o centrálnom registri MNO, aké majú MNO príležitosti v operačných programoch eurofondov v období 2014-2020, možnosť zapojiť občiansku spoločnosť do antikorupčných aktivít v eurofondoch a aké sú aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. (informuje Lucia Pavlínková, účastníčka seminára, členka Platformy mladých NKOS)