OZ KOVO METAL

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS)

sú otvorenou odborovou konfederáciou založenou na kresťanských princípoch demokracie a humanizmu.

Cieľom a úlohou NKOS

je zomknúť odborárov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, podieľať sa na hospodárskom, sociálnom, ale aj politickom vývoji Slovenska a chrániť a presadzovať odborové, občianske, pracovné a ekonomické práva pracujúceho človeka a sociálne slabých skupín spoločnosti.

NKOS sú odborovým hnutím s hodnotami, ktoré sú hybnou silou našich aktivít a ochoty veriť pozitívne sociálne, hospodárske a politické zmeny v našej spoločnosti. Opierame sa vo svojej činnosti o pápežské encykliky rozvíjajúce sociálne učenie katolíckej cirkvi a evanjeliovú sociálnu etiku.

NKOS sú nezávislé od všetkých politických strán, štátnych a hospodárskych orgánov a iných subjektov. NKOS sa pri presadzovaní svojich cieľov a myšlienok orientujú na spoluprácu s parlamentnými kresťansky orientovanými stranami. 

Základné hodnoty

NKOS obhajujú princíp partnerstva i v odborovom, hospodárskom a sociálnom živote. Práca má byť vyjadrením ľudskej dôstojnosti. NKOS zastávajú názor, že človek má právo na prácu, pritom je potrebné dôsledné rešpektovanie jeho slobodného rozhodnutia voľby pracovného miesta a povolania. Nikto nesmie byť vystavený zneužívaniu fyzických a duchovných síl. NKOS podporujú účasť zamestnancov na privatizácií. Spolupôsobenie a spolurozhodovanie zamestnancov na pracovisku je jedným zo zásadných faktorov rozvoja osobnosti zamestnanca, jeho pozitívneho vzťahu k práci a vedomia vlastnej zodpovednosti.

NKOS sa zasadzujú za sociálny poriadok, ale odmietajú takú sociálnu politiku, ktorá uprednostňuje centrálne inštitúcie a štátny aparát. NKOS sa zasadzujú za vyváženú, demokratickú spoločnosť, ktorá zabezpečuje rovnaké práva pre všetkých a rešpektuje dôstojnosť každého človeka. Rodina je najdôležitejším a najprirodzenejším spoločenstvom a základom spoločnosti. NKOS presadzujú od kompetentných orgánov požadujú vytváraniu vhodných podmienok pre zdravé rodinné spolunažívanie. NKOS presadzujú zachovanie sociálnej rovnosti i v oblasti vzdelávania.

NKOS upozorňujú na narastajúce nebezpečenstvo vplyvu konzumnej spoločnosti a NKOS svoje aktivity vyvíjajú i v oblasti fyzického a duchovného rozvoja svojich členov v mimopracovnom čase.

NKOS presadzujú vo svojej činnosti tieto základné sociálne práva:

 • Právo na prácu
 • Právo na sociálnu ochranu
 • Právo na ochranu života
 • Právo na ochranu rodiny
 • Právo na vzdelávanie

Cieľom programu NKOS je:

 • Aktívna účasť na tvorbe zákonov, kolektívnych zmlúv, zabezpečovaní pracovných a sociálnych podmienok a dôstojného života občanov SR.
 • Zvýšenie právneho povedomia svojich členom a posilnenie postavenia odborov v spoločnosti
 • Zabezpečenie ochrany zamestnaneckých práv pri dodržiavaní dôstojných podmienok vykonávania práce, pri zohľadnení morálneho a ekonomického ocenenia zamestnancov
 • Prevencia a odstránenie rizikovosti práce a dôsledné uplatňovanie zákazu detskej práce
 • Posilnenie ochrany žien a matiek a morálne a ekonomické docenenie materstva a výchovy detí
 • Ochrana živiteľov rodín s nezaopatrenými deťmi, starších a zdravotne postihnutých občanov v rámci aktívnej politiky zamestnanosti.

NKOS kladú veľký dôraz na kresťanský charakter svojej odborovej práce

 • Lebo kresťanská sociálna náuka je zdrojom inšpirácie našich odborových snáh.
 • Lebo kresťanská identita tvorí pevnú súčasť našej histórie a nášho kultúrneho dedičstva.
 • Lebo kresťanské posolstvo predstavuje protiváhu materializmu, individualizmu totalitarizmu, liberalizmu a všetkých foriem fundamentalizmu.
 • Lebo kresťanské posolstvo ponúka priestor k spolunažívaniu bez extrémnych ideológií.
 • Želáme si, aby kresťanská dimenzia ovplyvňovala naše predstavy, plány a konanie.